Nálunk minden
a vasutasokról szól!

E-learning: reagáltunk a munkáltató KSZ-módosító javaslatára


Sajnos, a MÁV-Start javaslata sem lényeges tartalmi elemeit, sem a szabályozás általános irányát tekintve nem találkozott szakszervezetünk előzőleg írásban is megfogalmazott elvárásaival.

Dr. Gönczi Tamás, a VDSzSz Szolidaritás Startos társasági vezető ügyvivője dr. Tura Szvetlana, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatója részére elküldött levelében jelezte, hogy a VDSzSz Szolidaritás a munkáltató által megküldött, az e-learning rendszerű képzések és vizsgák szabályozása tárgyában előkészített munkáltatói Kollektív Szerződés módosítási javaslata kapcsán az alábbi előzetes álláspontot alakította ki.

Sajnálatos módon a munkáltatói javaslat sem lényeges tartalmi elemeit, sem a szabályozás általános irányát tekintve nem találkozik a szakszervezetünk előzőleg írásban megtett javaslatban is körvonalazott elvárásokkal.

A javaslat talán egyetlen pozitív elemeként említhető, hogy immár a munkáltatói javaslatban is szerepel a szabályozás által érintett képzések és vizsgák tételes felsorolása, melynek előzetes, KSZ-ben való rögzítésével – ahogyan azt a saját javaslatunkban is megfogalmaztuk – magunk is egyetértünk.

Ugyanakkor általános meglepetést keltett tagjaink körében a kötelező időszakos oktatás szabályozási körbe való bevonásának szándéka, mivel az e tárgyban tartott konzultáción ez az elgondolás a munkáltató részéről még fel sem merült, sőt a munkáltató kifejezetten arra tett nyilatkozatot, hogy az időszakos oktatásokat nem kívánja ebben a formában szervezni.

Amellett, hogy az időszakos oktatások ezen tartalommal történő szabályozása (vezénylés, és legalább a napi teljes munkaidő elszámolása helyett 4.500 Ft összegű díjazás, külön erre a célra dedikált, vezényelt munkaidő biztosítása nélkül) szakszervezetünk számára nyilvánvalóan nem elfogadható, úgy értékeljük, hogy a tervezetben foglaltak kifejezetten megerősítik és alátámasztják azon előzetes elvi álláspontunkat, miszerint az elszámolásnak az e-learning képzések/vizsgák elvégzéséhez/letételéhez szükséges, előzetesen meghatározott időszükséglethez kell igazodnia.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy korrekt szabályozási szándék mellett nem lehet azonos összeggel díjazni olyan képzéseket, amelyek időszükséglete, azaz a munkavállalótól elvárt időráfordítás között nagyságrendnyi (akár tízszeres) különbségek lehetnek.

Ismételten rámutattunk arra, hogy az e-learning rendszerű képzések már most sem kizárólag az utazószolgálatot ellátó munkavállalókat érintik, így – egyezően a VDSzSz Szolidaritás eredeti javaslatával – a MÁV-START minden munkavállalójára irányadó, és korrekt megoldást jelentő szabályozás megalkotását látjuk szükségesnek, az utazószolgálatot ellátók, mint munkavállalói csoport kiemelését, és kizárólag rájuk kiterjedő hatályú szabályozás elfogadását nem támogatjuk.

Emellett szintén fontosnak tartjuk azon alapelvnek a Kollektív Szerződéses szabályozásban való fenntartását, hogy a munkáltató által kötelezően előírt oktatáson, vizsgán való részvételnek erre biztosított munkaidőben, az ezért járó díjazás meghatározásának pedig a munkaidő elszámolás általános szabályai keretében, azok megfelelő alkalmazásával kell megtörténnie.

Változatlan álláspontunk szerint minden olyan esetben, amikor a munkáltató olyan munkakörben dolgozó munkavállalót kötelez vizsga letételére, akinek a munkakörében – a munkavégzés jellege folytán – a munkaidőn belül felmerülő feladatok önálló ütemezésére, a munkaidő önálló megszervezésére nincsen lehetősége, a munkáltatónak a képzés elvégzéséhez szükséges „dedikált” munkaidőt (elsősorban önálló szolgálatot, vagy szolgálatrészt) kell biztosítania annak érdekében, hogy az e-learning tananyag elsajátításához szükséges mértékű elmélyültséggel és koncentrációval azt tanulmányozni tudja.

Kiemelten fontos ez azokban a munkakörökben és esetekben, ahol a képzés, vizsga tárgya a vasúti forgalom lebonyolításával kapcsolatos, azt szabályozó utasítások készségszintű elsajátításához és ennek számonkéréséhez kapcsolódik, mivel ilyen esetekben az elsajátítandó tananyag a vasúti közlekedés biztonságával is direkt összefüggést mutat.

Így szakszervezetünk számára a „a technológiai és szolgáltatási feladatokkal nem terhelt rendes munkaidő”-ben, azaz a vonatok közötti időtartamban történő képzésre, vizsgázásra való áttérés a vasúti közlekedés biztonságával való összefüggés miatt sem támogatható.

Emellett utaltunk arra is, hogy a produktív időknek a teljes munkaidőn belüli aránya már jelenleg is vészesen közelíti, egyes esetekben meg is haladja a KSZ-ben rögzített limitet, ami álláspontunk szerint eleve kizárja, hogy ezen ún. improduktív idők terhére jogszerűen további feladatokat lehessen elrendelni.

Hasonlóképpen lényeges előfeltételnek tartjuk, hogy a munkáltató a képzéshez, vizsgatevékenységhez technikai és ergonómiai szempontból is megfelelő – a KMvB által is előzetesen megvizsgált és véleményezett – eszközöket biztosítson. Ezzel egyezően az Mt. 51.§ is rögzíti, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételeket (ideértve a munkaeszközöket is) eltérő megállapodás hiányában a munkáltató köteles biztosítani.
Ugyanakkor elvileg támogatható részünkről egy olyan megoldás is, hogy – a törvény által biztosított eltérő megállapodás lehetőségével élve – a munkáltató egyénileg, megfelelő ellentételezés mellett, önkéntes alapon megállapodjon a munkavállalókkal arról, hogy a képzést, vizsgát a munkavállaló nem a munkáltató által biztosított, hanem a saját eszközén teljesítse. A saját eszközzel való munkavégzés ellentételezésére szakszervezetünk méltányosnak tartaná a munkáltatói javaslatban is szereplő, e-learning képzésenkénti 4.500 Ft összeget. (ami viszont természetesen a képzés, vizsga időszükségletének díjazását nem foglalná magában.)