Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Járványügyi szigorítás: várhatóan március 6-án adja ki a részletszabályokat a munkáltató!


A 2021. március 4-i kormányzati bejelentések, valamint a csoportszintű vezetői értekezleten elhangzottak alapján a 2021. március 8-tól kezdődő időszak foglalkoztatással összefüggően felmerülő legfontosabb kérdéseiről tájékoztatót adott ki Steininger Zsolt, a MÁV humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.

Járványügyi szigorítás: várhatóan március 6-án adja ki a részletszabályokat a munkáltató!

Alábbiakban szó szerint közöljük a tájékoztató további részét.

"A jelen tájékoztató kiküldésekor még nem jelentek meg a Magyar Közlönyben jogszabályi formában azok az előírások, amelyek 2021. március 8. napjától a munkáltatásra vonatkoznak. Ennek megtörténte után, várhatóan 2021. március 6. napján formális EVIG rendelkezésben kerülnek kiadásra a pontos részletszabályok.

Ezt a tájékoztatót az EVIG rendelkezés kiadásáig kell alkalmazni a várható intézkedések és munkáltatói teendők vonatkozásában.

Változatlanul irányadónak kell tekinteni a 26784-3/2020. számú rendelkezésben foglaltakat, az alábbiakra is figyelemmel:

1. Járványügyi óvintézkedések:

A hatósági előírásokon túlmenően (március 8. napjától várhatóan a közterületen mindenhol maszkviselési kötelezettség előírása várható) továbbra is kötelesek a munkavállalók orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni a munkáltató valamennyi telephelyén a zárt terű közös használatú helyiségekben kivéve, ha aznap az adott helyiségben a munkavállaló egyedül látja el munkáját.

Továbbra is mindenhol meg kell tartani az egymás közötti legalább 1,5 méter védőtávolságot és törekedni kell az általános higiéniai követelmények fokozott betartására is.

Értekezletek és megbeszélések megtartására csak személyes megjelenést nem igénylő módon (skype-, videó- vagy telefonkonferencia formájában) kerülhet sor!

2. Otthoni munkavégzés:

Annak érdekében, hogy a munkahelyeken minél kevesebb személyes kontaktusra kerüljön sor, a munkavállaló részére biztosítani kell az otthoni munkavégzés lehetőségét, amennyiben a munkakörébe tartozó feladatok ellátása lehetővé teszi valamint az ehhez szükséges technikai feltételek is rendelkezésre állnak, és az érintett munkavállaló az otthoni munkavégzést vállalja.

Az otthoni munkavégzést a munkáltatói jogkörgyakorló időbeli korlátozás nélkül jogosult engedélyezni.

3. A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének engedélyezése

A KSz 57.§-a alapján költségtérítésre jogosult munkavállalókon túlmenően, továbbra is lehetséges a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének elszámolása, - további intézkedésig – 2021. április 7. napjáig, a korábban alkalmazott feltételekkel.

4. A 12 éven aluli gyermek esetében szükségessé váló a napközbeni, lakóhelyen történő felügyelet biztosítása:

A kormányzati bejelentések alapján 2021. március 8. napjától 2021. április 7. napjáig zárva tartanak az óvodák (míg a bölcsődék várhatóan továbbra is fogadhatják a gyermekeket) és az általános iskolai oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben folytatódik.

Emiatt számos óvodai ellátásban résztvevő, illetve általános iskolában tanuló, 12 éven aluli gyermek esetében válhat szükségessé a napközbeni, lakóhelyen történő személyes felügyelet biztosítása, amelyben a munkatársaink nagy számban érintettek lehetnek.

Amennyiben a munkavállaló a fenti okok miatt csak személyesen tudja biztosítani a vele közös háztartásban élő gyermeke felügyeletét, akkor ez a Munka Törvénykönyve 55. § (1) bekezdés k) pontja alapján eleve mentesülést jelent a munkavégzési kötelezettsége alól. Ez a jogcím igazolt, de fizetetlen távollétet biztosít a munkavállalónak a személyes gyermekfelügyelet ellátása miatt kiesett munkaidőre.

Az e jogcímen történő távolétet a munkáltató nem tagadhatja meg, de ettől függetlenül minden munkáltatói jogkörgyakorlóval szemben elvárás, hogy ebben a helyzetben megállapodásra törekedjen az irányítása alá tartozó munkavállalókkal, amelyhez az alábbi eszközök állnak a rendelkezésükre.

A munkáltatói jogkörgyakorlók kötelesek méltányosan eljárva az alábbi munkajogi megoldások alkalmazhatóságát megvizsgálni, amelyek igénybevételével a munkavállalót lehetőleg nem éri keresetveszteség és a munkáltató működése is zavartalanabb lehet.

4.1. Szabadság igénybevétele a gyermek felügyeletére

A munkavállaló kérelmére lehetőség van akár a 2021. évre járó szabadság teljes mennyiségének igénybevételére, amelynek időtartamára a munkavállalót a távolléti díja illeti meg. (A munkavállalói szabadságkérelem ez esetben a kérelemre vonatkozó határidő betartása nélkül is engedélyezhető.)

4. 2. Otthoni munkavégzés igénybevétele a gyermekfelügyelet alatt

Amennyiben a munkavállaló munkakörének ellátása otthoni munkavégzés keretében - a gyermekfelügyelet mellett is - lehetséges és ezt a munkavállaló vállalja, akkor részére és kérelmére az otthoni munkavégzés lehetőségét biztosítani kell. Amennyiben a munkavállaló a munkakörét otthoni munkavégzés keretében látja el, a munkabérére jogosult.

4.3. A kiesett munkaidő utólagos ledolgozása

Azon munkavállaló, aki 12 éven aluli gyermeke napközbeni felügyeletéről személyesen gondoskodik, valamint a 2021. évben rendelkezésére álló fizetett szabadságának legalább időarányos részét már igénybe vette és a munkaköre „Otthoni munkavégzés” keretében nem látható el, akkor a munkavállaló indokolt írásbeli kérelmére engedélyezhetővé válik a kiesett munkaidő utólagos ledolgozása.

Így a munkavállaló a gyermekének napközbeni felügyeletének ellátása miatt a tárgyhónapban kieső munkaidőre vonatkozóan az alapbérére jogosult és a kiesett munkaidő utólagos ledolgozására a munkáltató 2021. december 31. napjáig biztosít lehetőséget.

(A kiesett munkaidő utólagos ledolgozásának részletszabályait a később kiadandó EVIG rendelkezés fogja tartalmazni.)

Amennyiben a felügyeletet igénylő gyermek(ek) másik szülője is a MÁV-Volán-csoport munkáltatóinak munkavállalója, akkor a munkaidő-beosztásukat (vezénylésüket) lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a szülőknek egy időben ne legyen munkavégzési kötelezettségük.

A képzésekkel összefüggő kérdésekben a mai napon kiadásra került a 8890/2021/MAV számú EVIG rendelkezés.

Kérem a jelen tájékoztatómban foglaltak figyelembevételét a 2021. március 8. napjától történő foglalkoztatás előzetes megszervezése során!"