Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Végrehajtási utasításban kívánja felülírni a KSZ-t a MÁV-Start; a tervezet visszavonását kezdeményeztük!


A személyszállító vonatok vezető jegyvizsgáló nélküli vagy csak jegyvizsgálóval történő közlekedtetésével kapcsolatos végrehajtási utasítás-tervezet ellentétes a KSZ-ben foglalt előírásokkal, a KSZ 9. számú melléklete ugyanis a vezető jegyvizsgáló nélküli vonatközlekedés – a menetrendben kifejezetten kalauz nélküliként (KN megjelölésű) meghirdetett járatok kivételével – lehetőségét nem ismeri. Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatójánál a tervezet visszavonását kezdeményezte.

Végrehajtási utasításban kívánja felülírni a KSZ-t a MÁV-Start; a tervezet visszavonását kezdeményeztük!

A szakszervezetünk részére véleményezés céljából megküldött „Végrehajtási utasítás a személyszállító vonatok vezető jegyvizsgáló nélküli vagy csak jegyvizsgálóval történő közlekedtetésének lebonyolítására” című tervezetre vonatkozóan a VDSzSz Szolidaritás – Személyszállítási Utazó Tagozatunk általi megtárgyalást követően – az alábbi álláspontot alakította ki.

A MÁV-Start hatályos Kollektív Szerződésének 9. sz. melléklete vonattípusonként tartalmazza a személyszállító vonatokra előírt, minimálisan biztosítandó vezető jegyvizsgálói és jegyvizsgálói létszámot. Mivel a Kollektív Szerződés munkaviszonyra vonatkozó szabály, így az abban rögzítettek alkalmazása és betartása a munkáltató számára kötelező.
Ezt egyébként maga a KSZ hivatkozott melléklete tételesen is kimondja, amennyiben az 1.2.5 pontjában rögzíti: „A létszámnormára vonatkozó előírásokat kötelezően be kell tartani!”

Végrehajtási utasítás a kollektív szerződés szabályaival ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat, mivel munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkáltató egyoldalúan nem térhet el.

A részünkre megküldött végrehajtási utasítás áttanulmányozása alapján azt állapítottuk meg, hogy az abban foglaltak direkt módon ellentétesek a Kollektív Szerződés kötelezően alkalmazandó előírásaival. A KSZ 9. számú melléklete ugyanis a vezető jegyvizsgáló nélküli vonatközlekedés – a menetrendben kifejezetten kalauz nélküliként (KN megjelölésű) meghirdetett járatok kivételével – lehetőségét nem ismeri.
Minimálisan egy fő vezető jegyvizsgáló vonaton való munkavégzése alól felmentést adó rendelkezést az a szabályrendszer, amit a munkáltató és a KSZ kötő felek közösen alkottak meg, még kivételes esetre sem tartalmaz.
(a létszámnormától való eltérést lehetővé tevő kivételes szabályok e körben kizárólag arra az esetre vonatkoznak, ha a vonaton több fős jegyvizsgáló személyzetnek kellene dolgoznia, de ehelyett az adott vonaton csak egy fő vezető jegyvizsgáló áll rendelkezésre)

Amennyiben a munkáltató a szabályozásban olyan kivételes esetekre vonatkozó, kisegítő szabályok megalkotását látta indokoltnak, ennek az elvárható módja megítélésünk szerint az lett volna, hogy a kifejezetten a létszámnormára vonatkozó szabályok módosítására irányuló - alig több, mint egy hónapja megállapodással lezárt – tárgyalássorozaton erre javaslatot tesz.

Ténykérdés ugyanakkor, hogy a munkáltató részéről javaslat, igény, vagy jelzés egyáltalán nem merült fel arra vonatkozóan, hogy az éppen tárgyalt szabályok bármely indokból (akár vis maior esetén) lehetővé tegyék a vezető jegyvizsgáló nélküli vonatközlekedést.

A VDSzSz Szolidaritásnak természetesen nem áll módjában – ahogy meggyőződésünk szerint a KSZ kötésre jogosult szakszervezetek egyikének sem – olyan törekvést támogatni, amely a felek által közösen megalkotott, kötelező érvényű, kollektív szerződésben rögzített foglalkoztatási szabályoknak végrehajtási utasításokkal, vagy más hasonló egyoldalú munkáltatói döntésekkel való felülírására, lerontására, érvényességi körének és kötelező jellegének relativizálására irányul, vagy eredményében erre vezet.

A fentiek mellett meg kívánjuk jegyezni, hogy a javaslat – figyelemmel annak szerteágazó biztonsági, munkavédelmi, forgalomtechnikai, munkaszervezési, és foglalkoztatási vonatkozásaira, továbbá nagy létszámú munkavállalói csoportok (vezető jegyvizsgálók, jegyvizsgálók, fedélzeti jegyellenőrök, mozdonyvezetők, személyszállítási ügyeletesek, START-os üzemirányítói munkakörök, forgalmi szolgálattevők, áttételesen a személyzetirányítók, tolatásvezetők) közötti bonyolult feladat-, felelősség- és hatáskör átcsoportosítást eredményező jellegére – még abban az esetben is alapos előzetes érdekvédelmi egyeztetést igényelne, ha tartalmát tekintve nem lenne nyíltan KSZ-ellenes.

Ehhez képest értetlenül állunk az előkészítés azon módja előtt, hogy a munkáltató teljesen kizárta a szakszervezeteknek és egyéb érdekképviseleti szervezeteknek a tervezet előkészítési fázisában való részvételi lehetőségét, sőt a már kidolgozott javaslatra vonatkozó véleményezést is „lehetőség szerint soron kívül” kérte.

Mindezek mellett kiegészítő szempontként fel kívánjuk hívni a MÁV-START Zrt. figyelmét arra is, hogy a tervezet tartalmilag súlyos aggályokat vet fel mind a hatályos forgalmi utasításokkal való összhang, mind a forgalom- és utasbiztonság tekintetében.

A fentiekre tekintettel kértük, hogy a munkáltató a végrehajtási utasítás-tervezetet vonja vissza, és amennyiben a jelenleg hatályos, kötelező érvényű létszámnorma szabályoktól a jövőben bármely okból és esetben el kíván térni, azt kollektív szerződés módosítási javaslatként terjessze elő.