Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Fizet a MÁV-Start a 2011. december 1. és 2012. december 31. között kiállított, "behajthatatlan követelésként" nyilvántartott utasleadási lapok után!


A korábbi megállapodásokkal azonos mértékű - a jegyvizsgálóknak bruttó 400 Ft/db, a felülvizsgálók számára bruttó 40 Ft/db - jutalékot fizet a MÁV-Start. A munkáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy 2016-ban 300, a legtöbb utasleadási lapot kiállító jegyvizsgálót egységesen további, fejenként 20.000 Ft jutalomban részesíti. A kifizetésre a 2017. októberi bérfizetéssel egyidejűleg (2017. novemberi bérfizetési napon) kerül sor.

A MÁV-Start Zrt. tájékoztatása szerint az „Utasokkal szembeni követelések tárgyú” közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, melynek folytán a munkáltató a nyertes ajánlattevővel az ügyletre vonatkozó Faktoring szerződést 2017. augusztus 18-án megkötötte, egyben a nettó 225 millió Ft-os vételár a MÁV-START Zrt. számlájára 2017. augusztus 31-én befizetésre került.

Az így értékesített követelésállományról számol el a munkáltató a 2011. december 1. és 2012. december 31. között kiállított utasleadási lapok kapcsán, amit az alábbi, a  VDSzSz Szolidaritás által aláírt megállapodás szabályoz:

MEGÁLLAPODÁS

Amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató), másrészről a jelen megállapodás aláíróiként jegyzett szakszervezetek alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

I. Előzmény

Felek 2011. július 7. napján megállapodtak, hogy a munkáltató kötelezettséget vállal a jegyvizsgálók, valamint az utasleadási lapok díjszabási felülvizsgálatát végző munkavállalói tekintetében a megállapodásban foglalt időtartam alatt kiállított és ebből ki nem fizetett (behajthatatlan) követelésként nyilvántartott utasleadási lapok utáni kifizetésről.

A korábban az érdekképviseletekkel kötött megállapodások alapján a MÁV-START Zrt. a 2007. július 1. és 2011. november 30. között keletkezett követelések tekintetében fizetési kötelezettségének már eleget tett, a ténylegesen fizetendő jutalék mértékét a megállapodásokkal még nem érintett állományt (2011. december 1. – 2012. december 31. között kiállított utasleadási lapok) figyelembe véve jelen megállapodásban kívánják rendezni a felek.

II. Utasleadási lapok utáni kifizetés

A munkáltató a 2011. december 1. – 2012. december 31 között kiállított és ebből ki nem fizetett (behajthatatlan) követelésként nyilvántartott utasleadási lapok után kifizetést teljesít a következők szerint.

1. A kifizetés módja

Az előzményekre tekintettel a korábbi megállapodásokkal azonos mértékű, azaz a jegyvizsgálóknak bruttó 400 Ft / db, míg a felülvizsgálók számára bruttó 40 Ft / db jutalék kerül kifizetésre. A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy 2016-ban 300, a legtöbb utasleadási lapot kiállító jegyvizsgálót egységesen további 20.000 Ft / fő jutalomban részesíti.

2. A végrehajtás időpontja

A munkáltató a kifizetést a 2017. októberi bérfizetéssel egyidejűleg (2017. novemberi bérfizetési napon) hajtja végre.

3. Jogosultak köre

A kifizetés a 2017. október 31. napján a MÁV-START Zrt-vel munkaviszonyban álló, a jelen megállapodás 1. pontja szerinti jegyvizsgálók és felülvizsgálók számára történik.

III. Hatályba léptető és vegyes rendelkezések

1. A jelen megállapodás 2017. október 1. napján lép hatályba.

2. A II. 1. pontban meghatározott utasleadási lapok után, illetve ezekre vonatkozóan a továbbiakban a MÁS-START Zrt. hatályos Kollektív szerződésének 5. sz. melléklete C. Utánfizetési és szolgáltatói jutalék pontja rendelkezései nem alkalmazhatóak.

3. Jelen megállapodást az aláíró felek kollektív szerződés erejű megállapodásnak tekintik, azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.