Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Indokolt a személyzetirányítói munkakört érintő komplex intézkedéscsomag bevezetése


Egyes telephelyeken létrejött az egységes személyzetirányítói munkakör, akik bérezésében tagtársaink információi szerint jelentős alapbér-különbségek tapasztalhatóak. Ezt és több más probléma megoldását kezdeményezte Dr. Gönczi Tamás, a VDSzSz Szolidaritás Startos társasági vezető ügyvivője Dr. Tura Szvetlánánál, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatójánál.

Indokolt a személyzetirányítói munkakört érintő komplex intézkedéscsomag bevezetése

Ahogy azt a tavalyi évben a személyzetirányítói munkakör aktuális problémáival kapcsolatban szakszervezetünk által kezdeményezett konzultációkon már jeleztük, indokoltnak és szükségesnek látjuk a személyzetirányítói munkakört érintő komplex intézkedéscsomag bevezetését, amelynek célja egyrészt a kollégák által tapasztalt bérfeszültség kezelése, másrészt a menetrendszerű közlekedés fenntartásában vállalt kiemelkedően fontos szereppel összhangban álló megbecsülés kifejezése.

Szakszervezetünk régóta következetesen képviselt álláspontja, hogy egy adott munkakörhöz kapcsolódó tevékenység és felelősségi kör bővítése együtt kell járjon az ezért járó díjazásnak a bővüléssel arányban álló növekedésével is.
Ez az törekvésünk összhangban van Dr. Homolya Róbertnek, a MÁV Zrt, mint a Csoport anyavállalata elnök-vezérigazgatójának megközelítésével, aki a szakszervezetünkkel folytatott egyeztetések során megerősítette, hogy a vállalatcsoportnál megvalósuló hatékonyságjavító intézkedések hozadékát, az ezzel járó megtakarítást – a bérezésben megjelenő formában – meg kell osztani a belső feladatátcsoportosítások folytán többlet tevékenyéget végző kollégákkal.

Ebbe a körben egyértelműen beleértendő a személyzetirányítói munkakör, amelyben az elvégzendő feladatok tekintetében az elmúlt években – területenként és telephelyenként is jelentős eltéréseket mutató, de a tendenciát tekintve egyértelműen tetten érhető – feladatátcsoportosítások történtek.

Ennek eredményeként bizonyos telephelyeken (pl. Tapolca, Záhony stb.) a korábban a személyszállítási és vontatási utazó személyzetet elkülönülten vezénylő kollégákból létrejött a teljesen azonos munkaköri megnevezésű, azonos képzettségi követelményekhez kötött és teljesen megegyező tevékenységet végző (immár a személyszállítási és vontatási utazó személyzetet együttesen vezénylő) egységes személyzetirányítói munkakör, akiknek a bérezésben viszont elfogadhatóan nem indokolható, – tagjaink információi szerint nagyságrendileg akár 100.000 Ft körüli – alapbér különbségek tapasztalhatóak.

A Munka Törvénykönyve is rögzíti, hogy a „munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.

A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.”

Mivel az általunk említett esetekben a törvényben felsorolt szempontok egyikében sincs különbség, így álláspontunk szerint a fennálló különbségek jogilag nem indokolhatóak.

Más telephelyeken – ahol a személyzetirányítói tevékenység még nem vált teljesen homogénné – szintén tapasztalják tagjaink, hogy feladataik tendenciaszerűen folyamatosan bővülnek, a munkaköri leírásukban nem szereplő feladatokat csoportosítanak át hozzájuk anélkül, hogy ennek az anyagi ellentételezése bármilyen formában felmerülne.

Erre a helyzetre vonatkozóan javasoljuk, hogy készüljön központilag egy olyan feladat katalógus, amelyben nyomon követhető a feladatkörök és tevékenységek alaptevékenységen felüli – jelenlegi és esetleges jövőbeni – bővülése és kerüljön hozzárendelésre az azonosított többlet feladatcsoportokhoz a hozzá kapcsolódó juttatás.

Emellett álláspontunk szerint a személyzetirányítói tipikusan az a munkakör, amelyben kialakíthatóak lennének olyan, objektív mutatószámok, amelyek alkalmasak lennének az ebben a munkakörben dolgozók ösztönzésére. Ezért kezdeményezzük, hogy a tavalyi év utolsó hónapjaira PILOT-jelleggel bevezetett Teljesítményösztönző rendszerbe az idei évben kerüljön felvételre a személyzetirányítói munkakör is.

Szintén feszültség forrása az a gyakorlat is, hogy bizonyos telephelyeken a személyzetirányítói szolgálat nem folyamatos, csak a nap egy szakaszára korlátozódik, és ezen telephelyek feladatait a szolgálattal nem fedezett időszakokra más telephelyek személyzetirányítóihoz telepítik át.

Mivel ezen többlet tevékenységnek sincs ellentételezése, javasoljuk az ideiglenesen többlet feladatot ellátó munkavállalók részére a KSZ alapján járó helyettesítési díj, vagy valamilyen, ezzel egyenértékű megoldás közös kidolgozását.