Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Mit érdemes tudni az orvosi vizsgálatok rendjéről, azaz a "29-es" vizsgálatról?


Ebből a cikkből szinte mindent megtudhatsz az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatról, az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatról, valamint a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatról. Mikor kerül rájuk sor, ki rendelheti el, milyen dokumentumok szükségesek egyes vizsgálatok esetében, hogyan lehet fellebbezni a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat során?

Mit érdemes tudni az orvosi vizsgálatok rendjéről, azaz a

AZ ORVOSI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI REND

Előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakör betöltésére jelentkező előzetes orvosi vizsgálata. Ezen munkakörök felsorolását a Kormányrendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Előzetes alkalmassági vizsgálatot kell végezni a Kormányrendelet 6. § 1) bekezdésében felsorolt esetekben:

 • a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatni kívánt személynél a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) létesítését megelőzően, kivéve, ha az új munkáltató a munkavállalót a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő azonos munkakörben foglalkoztatja, amely munkakör betöltéséhez a munkavállaló rendelkezik érvényes szakmai alkalmassági orvosi igazolással,
 • fennálló munkaviszony esetében, valamely alacsonyabb munkaköri csoportba sorolt alkalmassági követelményeket támasztó munkakörből magasabb alkalmassági követelményeket támasztó munkakörbe történő áthelyezés előtt,
 • egyéb munkakörből, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörbe történő áthelyezés előtt,
 • a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben 6 hónapot meghaladó keresőképtelenség után ismételten foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően.

Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatot a munkáltatói jogkörgyakorló kezdeményezi.

A munkáltatói jogkörgyakorló utasítására az illetékes humánpartner elkészíti a 1. sz. melléklet szerinti „Vizsgálatok nyilvántartása” elnevezésű táblázatot, a 2. sz. melléklet szerinti „Kérelem Lap”-ot és elektronikus úton megküldi a területi munkatárs e-mail címére.

A kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül a területi munkatárs azt megvizsgálja, iktatja vagy egyedi azonosítóval látja el, titkosítja és elektronikus úton, e-mailben továbbítja a VNK Kft. kijelölt diszpécserének.

A VNK Kft. diszpécsere a kérelem beérkezését követően 7 munkanapon belül elektronikusan értesíti a területi munkatársat az előzetes alkalmassági vizsgálat időpontjáról, a vizsgálatot végző orvos nevéről és a vizsgálat helyszínéről.

A területi munkatárs az értesítéstől számított 2 munkanapon belül elektronikus úton továbbítja az illetékes humánpartner részére a vizsgálat időpontját és helyét.

Az illetékes humánpartner a vizsgálat időpontjáról és helyszínéről szóló értesítés beérkezésétől számított 2 munkanapon belül előkészíti, megfelelően kitölti az 5/A és a 4. sz. mellékletek szerinti nyomtatványokat és az egyéni munkaköri leírással együtt átadja a munkáltatói jogkörgyakorló részére (egyúttal tájékoztatja a vizsgálatot végző orvos személyéről, a vizsgálat helyéről és időpontjáról). A munkáltatói jogkörgyakorló az aláírásával és bélyegzőlenyomattal ellátott nyomtatványokat haladéktalanul átadja a munkavállaló, vagy újfelvétel esetén a vizsgálatra kötelezett személy részére.

Fennálló munkaviszony esetén, további munkakörökre történő előzetes vizsgálat során a vizsgáló orvos tájékoztatása érdekében, a lejárati dátumok összeigazítására a humánpartner a kockázati lap utolsó, 23. „Egyéb:” elnevezésű pontja alá rögzíti, hogy az érintett munkavállaló milyen munkakörökre és meddig rendelkezik érvényes orvosi alkalmassági igazolással.

A foglalkozás-egészségügyi szakrendelés (fő)orvosa a vizsgálat után rögzíti a vizsgálat eredményét a medikai rendszerben és a vizsgált személy egészségügyi törzslapján, ezen felül határozatot, vagy tanúsítványt készít, melyből két eredeti példányt átad a munkavállaló, vagy újfelvétel esetén a vizsgálatra kötelezett személy részére.

A munkavállaló vagy újfelvétel esetén a vizsgálatra kötelezett személy az egészségi alkalmassági határozatának, vagy tanúsítványának 1 eredeti példányát a munkáltatói jogkörgyakorlója részére haladéktalanul átadja. A munkáltatói jogkörgyakorló a példányt továbbítja a humánpartner részére rögzítés és archiválásra küldés céljából.

Áthelyezés esetén a fogadó fél kezdeményezi az orvosi alkalmassági vizsgálatot.

Előzetes vizsgálat az EVIG utasítás első és második csoportba sorolt munkakörei esetén

A folyamat menete megegyezik az előzetes orvosi vizsgálattal, a következő kivételekkel:

 • az időpontkéréshez csak az 1. sz. melléklet szerinti táblázat szükséges,
 • a beutaláshoz pedig az 5/C és 4. sz. mellékletek szerinti dokumentumok szükségesek az egyéni munkaköri leírás mellett.

Előzetes vizsgálat az EVIG utasítás munkaköri csoportba nem sorolt és harmadik csoportba sorolt munkakörei, valamint a vasúti közlekedés biztonságával nem összefüggő munkakörök esetén

A folyamat menete megegyezik az előzetes orvosi vizsgálatban leírtakkal, a következő kivételekkel:

 • a vasúti közlekedés biztonságával nem összefüggő munkakörök esetében az NM rendelet szerint kell előzetes vizsgálatot elrendelni,
 • azon munkavállaló esetében, akit azonos munkakörben, ismételten foglalkoztatnak és munkakörénél fogva időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra nem kötelezett, valamint nem tartozik az NM rendelet 4. § (5) bekezdés hatálya alá, az előzetes munkaköri alkalmassági vélemény a munkaviszony megszűnését követő 6 hónapig érvényes, amennyiben egészségi állapotában ezalatt változás nem történt.

Az időpontkéréshez közvetlenül a humánpartner veszi fel a kapcsolatot a foglalkozás-egészségügyi orvossal.

A beutaláshoz szükséges dokumentumok:

 • csoporton kívüli és harmadik csoport esetén: 5/C és 4. sz. mellékletek szerinti dokumentumok,
 • vasúti közlekedés biztonságával nem összefüggő munkakörök esetén: 5/D és 4. sz. mellékletek szerinti dokumentumok, továbbá
 • egyéni munkaköri leírás

Időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat

A Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakör időszakos orvosi vizsgálata.

Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatot kell végezni a Kormányrendelet 11. § szerint felsoroltak szerint:

 • az I. és II. munkaköri csoportba besorolt tevékenységet végző munkavállaló esetében:

          - 55 éves kor alatt legalább háromévente,

          - 55 éves kor felett évente.

 • a III. munkaköri csoportba besorolt, valamint a Kormányrendelet 7.§ (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet végző munkavállaló esetében:

          - 60 éves kor alatt legalább háromévente,

          - 60 éves kor felett évente.

Az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot végző orvos a vizsgálati eredmények alapján az alkalmasság tekintetében rövidebb érvényességi időt is megállapíthat. Az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat mellett további, meghatározott szakorvosi, vagy pszichológiai vizsgálat is elrendelhető, amennyiben az orvosi vizsgálatok eredményei alapján a vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvos azt indokoltnak tartja.

A központi operatív munkatárs minden páratlan hónap 10. napjáig lekéri a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. SAP HR üzemeltetés szervezettől azon munkavállalók listáját, akiknek 2 hónapon belül lejár az érvényes orvosi alkalmassági vizsgálatának határideje. A listát - területi bontást követően - táblázatos formában 5 munkanapon belül elküldi a területi munkatársak részére, akik felülvizsgálják azt. A területi munkatársak adott hónap 20. napjáig a felülvizsgált táblázatot időpontkérésre közvetlenül a VNK Kft. diszpécsereinek küldik meg. A diszpécserek 10 munkanapon belül, egyénisürgős esetben az értesítést követően megyezés szerint - küldik vissza azidőpontokat.

A területi munkatársak a vizsgálatok időpontját elektronikus formában küldik tovább a humánpartnereknek, akik kötelesek gondoskodni a munkáltatói jogkörgyakorlók értesítéséről.

A folyamat ettől kezdve megegyezik a 4.1.1 pontban leírtakkal, a szükséges beutaló dokumentum kizárólag az 5/A sz. melléklet lesz. Az időszakos vizsgálatok során azonban a központi humánpartnerekhez tartozó munkavállalók részére a központi operatív munkatárs állítja ki az 5/A mellékletet, és küldi meg a humánpartnerek részére a VNK-tól kapott vizsgálati időpontokat.

Abban az esetben, ha pl. a munkavállaló csak 3 hónap időtartamra kapja meg a munkakörére szóló határozatot, akkor a humánpartnerek a területi munkatársakon keresztül a 3. sz. „Kérelmi lap” melléklettel, az 1. sz. „Vizsgálatok nyilvántartása” melléklet szerinti táblázat kitöltésével kezdeményezik a vizsgálatot a VNK Kft-nél.

Amennyiben a vasúti járművezető időszakos vagy soron kívüli alkalmassági vizsgálaton ideiglenesen nem alkalmas minősítést kap, az ITM az NFM rendelet 9.§ (1) bekezdés alapján a munkavállaló vasúti járművezetői engedélyét legfeljebb 6 hónapos időtartamra felfüggeszti és bevonja.

Nem alkalmas minősítés esetén az ITM a 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet 9.§ (3) bekezdés alapján a munkavállaló vasúti járművezetői engedélyét visszavonja és bevonja.

Időszakos vizsgálat EVIG utasítás munkakörei esetén

Az vizsgálat ezen munkakörök esetében is az időszakos orvosi vizsgálatokban leírtak szerint történik.

A beutaló dokumentum kizárólag az 5/C sz. melléklet.

Abban az esetben, ha pl. a munkavállaló csak 3 hónap időtartamra kapja meg a munkakörére szóló tanúsítványt, akkor EVIG utasítás I. és II. csoport részére a humánpartner a VNK diszpécserén keresztül, az EVIG utasítás III. csoportos és csoport nélküli munkakörök esetében a humánpartnernek közvetlenül kell kezdeményeznie a foglalkozás-egészségügyi orvosnál az időpontkérést.

Soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat

Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálata

A munkavállaló soron kívüli vizsgálatra kötelezett a Kormányrendelet 13.§ szerinti esetekben, többek között:

 • az egészségi állapotában vagy magatartásában olyan változás figyelhető meg, amely miatt feltehetően a munkaköre ellátására alkalmatlan,
 • üzemi balesetet okoz és/vagy szenved,
 • ha foglalkozási betegség gyanúja merült fel,
 • egészségkárosodás mértékének megállapítása céljából orvos-szakértői vizsgálaton vett részt,
 • harminc naptári napot meghaladó keresőképtelensége után.

A soron kívüli vizsgálatot kezdeményezheti a munkáltató, a munkavállaló, a munkavállaló háziorvosa (vagy kezelőorvosa) és a foglalkozás-egészségügyi orvos.

A vizsgálat kezdeményezésének indokáról a munkavállalót a munkáltatói jogkörgyakorló írásban tájékoztatja. A humánpartner elkészíti az 1. sz. melléklet szerinti táblázatot, valamint a 3. sz. melléklet szerinti „Kérelmi lap”-ot és elküldi a területi munkatárs e-mail címére, aki ellenőrzés és iktatás vagy egyedi azonosítóval történő ellátás után megküldi elektronikus úton a VNK Kft. diszpécserének időpontkérés céljából. A „Kérelmi lap”-on fel kell tüntetni a kérelem okát. A munkáltató kezdeményezése esetén (kivéve a harminc napot meghaladó keresőképtelenség utáni soron kívüli vizsgálatra kötelezést) a kérelemhez csatolni kell a munkáltatói jogkörgyakorló levelét, melynek tartalmaznia kell a vizsgálati kérés indokát.

A diszpécser az illetékes foglalkozás-egészségügyi orvostól időpontot kér a vizsgálat elvégzésére, melyről a területi munkatársat soron kívül elektronikus formában tájékoztatja. A területi munkatárs a humánpartneren keresztül értesíti a munkáltatói jogkörgyakorlót a vizsgálat időpontjáról. A munkáltatói jogkörgyakorló gondoskodik a munkavállaló orvosi vizsgálatra történő vezényléséről és erről való értesítéséről.

Soron kívüli vizsgálatot a munkavállaló is kezdeményezheti – munkáltatói jogkörgyakorlóján keresztül - írásbeli kérelmével, amennyiben megítélése szerint a munkakörébe tartozó feladatok ellátását befolyásoló kedvezőtlen változás következett be az egészségi állapotában. A munkáltató a kérelmet tudomásul veszi és intézkedik az orvosi vizsgálat elvégzéséről az előző bekezdésben leírt folyamat szerint

Fellebbezés (másodfokú eljárás)

Fellebbezés a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök esetében.

Amennyiben az előzetes, időszakos, soron kívüli vagy záró vizsgálat alapján hozott határozattal a munkáltató, vagy a munkavállaló nem ért egyet, a határozat ellen (a Kormányrendelet és az Ákr. 118. § szerint) a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet és kérheti az alkalmassági felülvizsgálat lefolytatását.

A VNK Kft. által hozott döntések felülvizsgálatát az ITM Másodfokú Hatósági Főosztálya bírálja el.

A Fellebbező fél kiállítja az elsőfokú határozat elleni fellebbezési kérelmet, melyhez valamennyi az elsőfokú eljárás során keletkezett dokumentumot csatolja:

 • aláírt lepecsételt beutalót (határozat kiállítása előtt legfeljebb 10 nappal korábban kiállított lehet)
 • előzetes vizsgálathoz kérelem lap (határozat kiállítása előtt legfeljebb 10 nappal korábban kiállított lehet)
 • eredeti tanúsítvány, határozat
 • fellebbezés előterjesztése formanyomtatvány (munkáltatói fellebbezés esetén a munkavállaló közvetlen munkáltató jogkörgyakorlójával aláírt)

Munkáltatói fellebbezés esetén a humánpartner a „Fellebbezés előterjesztése” nyomtatványnak a munkáltató által aláírt eredeti példányát (7/A. sz. melléklet) a csatolt dokumentumokkal együtt, postai úton tértivevénnyel megküldi a VNK Kft. fellebbezési ügyintézőjének (1062 Bp., Podmaniczky u. 109., masodfok@vasuteu.hu).

Munkavállalói fellebbezés esetén a munkavállaló tölti ki a „Fellebbezés előterjesztése” nyomtatványt, és annak aláírt eredeti példányát a szükséges dokumentumokkal együtt eljuttatja a VNK Kft-hez. Szükség esetén segítséget kérhet a humánpartnertől.

A munkáltató és a munkavállaló a fellebbezés tényéről egymást kölcsönösen kötelesek tájékoztatni.

Fellebbezés előterjesztéséről a humánpartner tájékoztatja a központi operatív munkatársat.

Az elsőfokú döntések elleni fellebbezés eljárási költsége a kérelmezőt terheli. Az eljárás díja megegyezik az elsőfokú határozat minősítési díjával, amelyet az ITM részére kell átutalni a kérelmezőnek. A munkáltató részéről indított fellebbezést terhelő díjak átutalásáról és a Pénzügyi értesítő kísérőlap kiállításáról a központi operatív munkatárs gondoskodik. A humánpartner megküldi a központi operatív munkatárs részére a fellebbezéshez szükséges aláírt dokumentumok beszkennelt példányait és a vizsgálatkérő táblázatot a befizetések intézése és nyilvántartása érdekében.

Munkavállalói fellebbezés esetén a munkavállaló feladata gondoskodni az ITM részére történő eljárási költség megfizetéséről, - mely történhet utalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú keretszámlaszámra vagy az ún. rózsaszín csekkel postai úton - és a befizetést igazoló bizonylat kérelemhez történő csatolásáról.

A fellebbező fél a másodfokú eljárás iránti kérelmet a másik érdekelt fél részére (munkáltató-munkavállaló) másolatban megküldi, illetve átadja, eleget téve ezzel a tájékoztatási kötelezettségének.

A VNK Kft. értesíti a központi operatív munkatársat és a munkavállalót a másodfokú eljárás vizsgálatának időpontjáról, helyéről és a vizsgálatot elvégző foglalkozás-egészségügyi orvos személyéről. A központi operatív munkatárs továbbítja az időpontot a humánpartner részére, aki egyeztet a munkavállalóval és tájékoztatja a munkáltatói jogkörgyakorlót.

A vizsgálaton a munkavállaló köteles megjelenni. A vizsgálat eredménye II. fokú szakértői összefoglaló szakvéleményként kerül rögzítésre, melyet a VNK Kft. megküld az ITM Másodfokú Hatósági Főosztálya részére. Az ITM ez alapján határozatot állít ki, melyet postai úton juttat el a MÁV Zrt. részére, az Operatív HR igazgatósághoz, a munkavállalónak és a II. fokú vizsgálatot végző orvos részére is.

A központi operatív munkatárs a határozatot elektronikus formában az illetékes humánpartner részére elküldi, aki tájékoztatja a munkáltatói jogkörgyakorlót az eredményről. . A humánpartner elvégzi a rögzítést a SAP HR rendszerben.

Az eredeti határozatot a központi operatív munkatárs küldi archiválásra a Humánszolgáltatás részére.

Amennyiben a II. fokú eljárás keretében a kért munkakörre a munkavállaló esetében alkalmatlanságot állapítanak meg, akkor az újfelvételes jelölttel munkaviszonyt létesíteni nem lehet, a létszámban lévő munkavállaló esetében pedig rehabilitációs eljárást kell kezdeményezni a hatályos utasítás szerint.

Novák Viktor, MÁV társasági vezető ügyvivő