Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Ti kérdeztétek: ki jogosult baleset- és kármegelőzési jutalomra?


A jutalom mértéke bruttó 50.000-150.000 Ft közötti összeg.

Ti kérdeztétek: ki jogosult baleset- és kármegelőzési jutalomra?

Baleset- és kármegelőzési jutalmazásra jogosultság
Jutalmazható azon MÁV Zrt. munkavállaló (továbbiakban: munkavállaló), valamint külső személy, aki az utasítás (2/2018. (II. 23. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. baleset-és kár megelőzési,
enyhítési jutalmazási rendjéről.) 1. sz. melléklete szerinti esemény bekövetkezésének megelőzésében, illetőleg a már bekövetkezett esemény káros hatásainak enyhítésében tevékenyen részt vállalt és munkáltatói jogkörgyakorlója, külső személy esetén a Területi vasútbiztonsági vezető az utasítás szerinti módon, a dokumentumok hiánytalan megküldésével és kitöltésével jutalomra felterjesztette.

Jutalmazás nem illeti meg azon munkavállalót, aki:

  • a munkaköri feladatainak, és/vagy a tőle elvárható gondosság elmulasztása miatt idézett elő veszélyhelyzetet, maga okozta az esemény bekövetkezését, annak részese vagy az esemény bekövetkezésének közvetett okozója,
  • akinek munkaköri kötelezettsége a biztonsági esemény felismerése, feltárása, a kár bekövetkezésének megelőzése, mértékének enyhítése.
  • A b) pont rendelkezésétől eltérően jutalmazható az a személy, aki a munkaköri kötelezettségét meghaladó figyelemmel vagy életét, testi épségét kockáztatva járt el.

A jutalom mértéke bruttó 50.000-150.000 Ft közötti összeg.

A jutalom tényleges mértéke megállapításának szempontjai:

  • az esemény lehetséges következményei (személyi sérülés, anyagi-, erkölcsi kár),
  • az esemény lehetséges következményeként jelentkező forgalmi zavartatás nagysága,
  • az esemény feltárása, megelőzése, elhárítása vagy az ezekből eredő kár bekövetkezésének megelőzése, enyhítése, az eseményt előidéző személyek felelősségre vonása, a kár megtérítése lehetőségének biztosítása érdekében kifejtett magatartás körülményei, a jutalmazandó személy szerepe az esemény által okozott veszélyhelyzet megelőzésében, vagy következményeinek enyhítésében.

Jutalmazás folyamata MÁV Zrt-vel munkaviszonyban álló munkavállaló esetén 
Jutalmazásra való javaslatot a munkáltatói jogkörgyakorló terjeszthet elő – amennyiben kizáró ok nem áll fenn – a felettes munkáltatói jogkörgyakorló részére.

A felterjesztéshez az alábbi dokumentumok megléte kötelező:

  • utasítás szerinti kitöltött és aláírt 2.a. sz. melléklet,
  • kitöltött és aláírt eseményjelentés (3. sz. melléklet) másolati példánya.

Ezen dokumentumok nélkül a felterjesztés hiányosnak minősül, az így felterjesztett jutalmazási javaslat esetén a jutalom nem kerül megállapításra.

Novák Viktor, MÁV társasági vezető ügyvivő