Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Tudnivalók időszakos vizsgákkal kapcsolatban


Hogyan történik az időszakos vizsgára bejelentés, hatósági vizsgáról távolmaradás igazolása, mi történik a sikertelen időszakos vizsgát tett munkavállalóval. Mi lesz a munkavállalóval sikertelen időszakos hatósági vizsga esetén? Fontos kérdésekre gyűjtöttük össze a válaszokat. 

Időszakos vizsgák megrendelésének folyamata
A tárgyévben időszakos vizsgára kötelezettek listáját a Vasútszakmai képzésszervezés megküldi a munkáltatói jogkörgyakorlóknak, adott év január 31-ig. A tervezhetőség miatt a megküldött táblázat tartalmazza a következő év január-február hónapban hatósági időszakos vizsgára kötelezetteket is. A tájékoztató levélben megküldésre kerülnek a vizsgabejelentéssel kapcsolatos szabályok, a vizsgabejelentő táblázat, valamint az időszakos és az időszakos javító vizsgaidőpontok és helyszínek. A kiküldött bejelentő táblázat már tartalmazza a munkavállalók SAP HR rendszerében rögzített hatósági kvalifikációit. A munkáltatói jogkörgyakorlónak - vagy megbízottjának- ezen adatokat ellenőrizni kell, és az eltéréseket a Vasútszakmai képzésszervezés felé a hatosagivizsgak@mav.hu e-mail címre meg kell küldeni, az azt igazoló okmánnyal együtt.

A vizsgákra a munkavállalókat a munkaidőbeosztás részeként vezényelni kell és annak időtartamát a MÁV Zrt. hatályos KSZ szabályai szerint kell elszámolni.

Időszakos vizsgára bejelentés
A munkáltatói jogkörgyakorlónak -vagy megbízottjának- a megtervezett vizsgahelyszínekkel és időpontokkal feltöltött bejelentő táblázatot az évente megküldött tájékoztatóban meghatározott időpontig (havi bontásban) kell megküldenie a Vasútszakmai képzésszervezés által kezelt hatosagivizsgak@mav.hu e-mail címre. A bejelentett adatokról a Vasútszakmai képzésszervezés a munkáltatói jogkörgyakorlónak, vagy megbízottjának értesítést küld, akik a bejelentés helyességét kötelesek ellenőrizni. Az eltéréseket a lehető legrövidebb időn belül kötelesek jelenteni a Vasútszakmai képzésszervezés felé a hatosagivizsgak@mav.hu címre.

A sikertelen időszakos vizsgát tett munkavállalókat az első időszakos javítóvizsgára a Vasútszakmai képzésszervezés automatikusan, központilag beosztja – a Képzési rendeletben szabályozott határidők és a lehetséges javítóvizsga időpontok figyelembevételével és gondoskodik a vizsgaközpont felé a vizsga bejelentéséről. A Vasútszakmai képzésszervezés a bejelentés napján központilag tájékoztatja a munkáltatói jogkörgyakorlókat, vagy megbízottjait a javítóvizsgára bejelentett munkavállalókról.

További javítóvizsgák esetében a munkáltatói jogkörgyakorló, vagy megbízottja jelentheti be vizsgára a munkavállalót, a Vasútszakmai képzésszervezés részére megküldött bejelentő táblázattal. A bejelentő táblázatot a hatosagivizsgak@mav.hu e-mail címre kell megküldeni. A további javítóvizsgák bejelentését a vizsgaközpont a vizsgát megelőző 5. munkanappal fogadja, ezért a munkáltatói kérelmeket legkésőbb a vizsgát megelőző 6. munkanappal kell a Vasútszakmai képzésszervezés részére megküldeni.

Képzési rendelet szerinti hatósági vizsgáról távolmaradás igazolása
Nem minősül sikertelennek az a vizsga, amelyről a vizsgázó távol maradt és a távolmaradásának okát a munkáltatói jogkörgyakorlója -vagy az általa megbízott személy három munkanapon belül a vizsgaközpont felé igazolja. A határidő a vizsga első napjától számítandó. A munkáltatói jogkörgyakorlónak -vagy megbízottja--a 7.4.6. melléklet szerinti távolmaradási igazolást legkésőbb az elmulasztott vizsgát követő 2. munkanap 14 óráig kell megküldenie a hatosagivizsgak@mav.hu címre. A Vasútszakmai képzésszervezés központilag továbbítja a vizsgaközpont felé. A távolmaradási igazolással igazolt vizsgát követően a munkáltatói jogkörgyakorló vagy megbízottja jelenti be a munkavállalót pótvizsgára.

Munkavállaló foglalkoztatása sikertelen időszakos hatósági vizsga esetén
A munkáltató a sikertelen időszakos hatósági vizsgát tevő munkavállalót – bár arra egyébként jogszabály alapján nem jogosult, a saját érdekkörében felmerülő ok miatt – az első időszakos javítóvizsga időpontjáig mentesíti a munkavégzés alól az alapbére megfizetése mellett. Első időszakos javítóvizsga sikertelensége esetén a második javítóvizsgáig a munkavállaló részére igazolt nem fizetett távollétet, vagy az arra irányadó szabályok szerint szabadságot kell biztosítani.

Novák Viktor, MÁV társasági vezető ügyvivő