Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Rendkívüli- és pótszabadság a hatályos Kollektív Szerződésekben


A MÁV Zrt, a MÁV-START Zrt, a MÁV SZK Zrt és a Rail Cargo Hungaria Zrt. hatályos Kollektív Szerződése (KSz) néhány esetben a Munka törvénykönyvén túlmenően rendkívüli- illetve pótszabadságot biztosít a munkavállalók részére, melyekről – az év végéhez közeledve – érdemes pár szót ejteni.

Rendkívüli- és pótszabadság a hatályos Kollektív Szerződésekben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződése szerint

 • KSZ 43. § 3. pontja szerint:
  Azt a női munkavállalót, aki egy adott naptári évben 3, illetve a férfiak esetében 4 alkalommal igazoltan véradáson vett részt a következő naptári évben 2 munkanap pótszabadság illeti meg. Ebben az évben a tavalyi igazolt véradások után, a 2021 évi véradáson való részvétel után járó pótszabadságot pedig, 2022-ben lehet igényelni.
  A véradás igazolható a véradó igazolványba történt bejegyzés vagy az Országos Vérellátó Szolgálat a külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező területi szerve, illetőleg a véradószolgálatra kiadott működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató vagy egyéb intézmény által kiállított igazolás által.
 • A munkavállalót 1 munkanap pótszabadság illeti meg először attól a naptári évtől kezdve, amelyikben a 60 életévét betölti.
 • A 43. § 4. pontja szerint:
  A főrendelkező, tartalékos térfőnök munkakört betöltő munkavállalókat – kérelmükre – naptári évenként 2 munkanap rendkívüli szabadságban kell részesíteni.
  A rendkívüli szabadságot a munkavállaló által megjelölt időpontban kell kiadni. A munkavállaló az erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal korábban köteles bejelenteni a munkáltatónak. A rendkívüli szabadság igénybevétele az arra jogosult munkavállaló esetében nem eredményezhet rendkívüli munkavégzést és összhangban kell állnia az adott szervezeti egység szabadságolási ütemtervével.
  A tárgyévben igénybe nem vett rendkívüli szabadság a tárgyévet követően nem vehető igénybe.
  A rendkívüli szabadság időtartamára a munkavállalót az Mt. 146.§ (4) bekezdésében meghatározott mértékű díjazás, azaz a munkavállaló távolléti díjának (alapbér- és műszakpótlék) 70%-a illeti meg.

A MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződése szerint

A 49. §-a alapján naptári évenként 2 nap rendkívüli szabadság illeti meg a következő munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat:

 • jegyvizsgáló,
 • vezető jegyvizsgáló,
 • vizsgáló főkalauz,
 • kocsivizsgáló,
 • szolgáltatásellenőr,
 • fedélzeti jegyellenőr

A KSz szabályai szerint a rendkívüli szabadság iránti kérelmet az érintett hónap munkaidő-beosztásának közlését megelőzően írásban be kell jelenteni, tehát, aki még nem vette igénybe rendkívüli szabadságát, az novemberre október 23-ig, decemberre pedig november 23-ig jelezheti a munkaidő-beosztását készítőjének!

A rendkívüli szabadság időtartamára a KSz 49. § 3. pontja és Mt 146. § (5) bekezdése alapján a munkavállaló távolléti díjának (alapbér és műszakpótlék) 70 %-a illeti meg.

A rendkívüli szabadságot a munkavállaló által megjelölt időpontban kell kiadni, amennyiben arra vonatkozó igényét időben - a munkaidőbeosztás közlését megelőzően - a munkáltatónak bejelentette.
A naptári évben ki nem vett rendkívüli szabadság elvész, azt a következő évre átvinni nem lehet!

A 49/A. § 3. pontja szerinti azt a női munkavállalót, aki egy adott naptári évben 3, illetve azt a férfi munkavállalót, aki egy adott naptári évben 4 alkalommal igazoltan véradáson vesz részt a következő naptári évben 2 munkanap pótszabadság illeti meg, a jogosultságot véradó igazolvánnyal, vagy erről kiállított hivatalos igazolással kell igazolni.

A 49/A. § 4. pontja kimondja, hogy a munkavállalót 1 munkanap pótszabadság illeti meg először attól a naptári évtől kezdve, amelyikben a 60. életévét betölti.

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Kollektív Szerződése szerint

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Kollektív Szerződésében jelentős eltérés a MÁV Zrt KSz-ben szabályozott pótszabadságokhoz képest nincs, ahogyan az, az alábbiakban is látható:

 • A 60. életévét betöltött munkavállaló – elsőként attól az évtől kezdődően, amikor a azt betölti – 1 munkanap pótszabadságra jogosult.
 • Azt a munkavállalót, aki véradó igazolványával igazoltan – nők esetében naptári évente három, férfiak esetében négy alkalommal – véradáson vesz részt a következő naptári évben 2 munkanap pótszabadság illeti meg.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Kollektív Szerződése szerint

Az RCH Kollektív Szerződésében a rendkívüli és pótszabadságot a 43. § az alábbiak szerint szabályozza:

 • Az RCH minden munkavállalóját kérelmére évente 1 munkanap rendkívüli szabadság illeti meg. FONTOS, hogy ennek időtartamára a munkavállalót díjazás nem illeti meg.
 • Az RCH 50. életévét betöltött munkavállalóját évenként 1 munkanap pótszabadság illeti meg, a szabadság díjazására vonatkozó díj megfizetése mellett.
  Itt is érvényes az a szabály, hogy a tárgyévben igénybe nem vett rendkívüli-, illetve pótszabadság a tárgyévet követően nem vehető igénybe.

A COVID-19 ellen beoltott munkavállalókat megillető pótszabadságokról

A MÁV Zrt Elnök-vezérigazgatója 17342-2021/MAV számon kiadott rendelkezése alapján a munkáltató az Mt. 16.§-a szerint egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás útján biztosítja, hogy a 2021. és 2022. években 1-1 munkanap távolléti díjjal fizetett pótszabadságban részesülnek azon munkavállalók, akik a COVID-19 vírus elleni védőoltások magyarországi beadásának kezdetétől legkésőbb 2021. június 15. napjáig igazoltan védőoltásban részesültek és a munkaviszonyuk ugyanezen a napon a munkáltatóval fennállt.

A pótszabadságra való jogosultság további feltétele, hogy az oltás tényét igazoló védettségi igazolványt a munkavállaló határidőn belül (2021. szeptember 30.) bemutatta a munkáltatói jogkörgyakorlójának.
A munkáltatói jogkörgyakorló ellenőrzi, hogy a részére bemutatott védettségi igazolvány az azt bemutató munkavállaló részére van kiállítva, és az oltás időpontja is megfelel a fenti feltételnek.

Szabadság a Munka törvénykönyve szerint

A szabadság mértékét és kiadását elsősorban a 2012. évi I. törvény, a Munka törvénykönyve szabályozza, ezen túlmenően az egyes társaságok Kollektív Szerződése külön szabályokat állapít meg.
A Munka törvénykönyve szerint 20 nap alapszabadság illeti meg a munkavállalót egy teljes naptári évre, ezen kívül életkor szerint eltérő mértékű pótszabadság jár a munkavállalóknak. Első alkalommal 25 életévtől 1 nap, majd két évente további egy nap pótszabadság, egészen a munkavállaló 45. életévéig, amikor a pótszabadságok száma eléri a 10 napot.

Pótszabadság nemcsak az életkor alapján jár, hanem bizonyos meghatározott esetekben is:

 • A munkavállalók 16 év alatti gyermeke után egy gyermek esetén 1, kettő esetén 4, három vagy több gyermek esetén 7 nap pótszabadság jár. Első alkalommal a gyermek születésének évében, utolsó alkalommal pedig amikor a gyermek betölti a 16. életévét. A gyermekek után járó pótszabadság a gyámhatóság határozata alapján kijelölt nevelő szülőnek, illetve az örökbefogadó szülőnek is jár.
 • A munkavállaló tartós beteg, fogyatékos gyermeke után 2 nap pótszabadságra jogosult.
 • A fiatalkorú munkavállaló 18 éves koráig 5 nap pótszabadságra jogosult.
 • Az apa gyermeke születését követő 2 hónapon belül egy gyermek esetében 5, ikrek esetében 7 nap pótszabadságra jogosult.
 • Megváltozott munkaképességű, fogyatékossági- vagy vakok személyi járadékában részesülő munkavállaló 5 nap pótszabadságra jogosult.

Ha a munkaviszony év közben kezdődik, vagy szűnik meg, a szabadság időarányosan jár, a szabadság számítása során a fél napot elérő töredék nap egész napnak számít.
A Munka törvénykönyve 122. §-a előírja, hogy a szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki. A MÁV Csoportnál kialakult gyakorlat szerint ez a tárgyévet megelőző szabadságos ütemterv formájában valósul meg, így nagyon fontos, hogy annak elkészítése során nagyon odafigyeljen minden munkavállaló, és az abban rögzített munkavállaló rendelkezésére álló szabadságával okosan gazdálkodjon.

Különösen azért, mert a hatályos Kollektív Szerződésekben – MÁV Zrt 43. § 2. pont, MÁV-START Zrt 51. § 5. pont – szerint a munkavállaló jogosult a rendelkezésére álló szabadságrész (7 munkanap) több részletben történő igénybevételére.
A munkavállaló a rendelkezése alatt álló évente hét munkanap szabadságot - az Mt. 122.§ (2) bekezdésétől eltérően - jogosult kettőnél több részletben is igénybe venni. A munkavállalónak a rendelkezése alatt álló szabadság igénybevételére vonatkozó kérelmét annak kezdete előtt legkésőbb hét nappal írásban közölnie kell.

A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben - a szabadságként kiadott napon túl - a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe.

A szabadságot – az első három hónap kivételével – a munkavállaló kérésére legfeljebb két részletben kell kiadni, amennyiben a munkavállaló erre vonatkozó igényét 15 nappal korábban előre jelezte.

dr. Szabó Monika, VDSzSz Szolidaritás, területi vezető ügyvivő helyettes