Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Munkáltatói tájékoztató a vezérigazgatói rendelkezésről


A járványügyi készültség fenntartásával összefüggő foglalkoztatási kérdésekről kiadott legújabb, 2020. november 11. napjától alkalmazandó vezérigazgatói rendelkezés tartalmáról az alábbi összefoglaló tájékoztató anyagot készítette a munkáltató.

I. Továbbra is alkalmazandóak a járványügyi készültség fenntartását célzó óvintézkedések, az alábbiak szerint:

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben, minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Ezen túlmenően a munkavállalók a munkáltató valamennyi telephelyén minden zárt terű helyiségben is kötelesek orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni, kivéve, ha a munkavállaló az adott munkanapon egyedül végzi munkáját a munkahelyéül szolgáló helyiségben.

A tömegközlekedésben résztvevő munkavállalóinkra vonatkozó, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti, fentieknél szigorúbb rendelkezések továbbra is irányadóak!

Továbbra is lehetőség szerint meg kell tartani az egymás közötti legalább 1,5 méter védőtávolságot és törekedni kell az általános higiéniai követelmények fokozott betartására is. Ennek során a közös helyiségek használatához kapcsolódóan – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbiakra kell tekintettel lenni:

 • Ellenőriztetni kell a fertőtlenítő takarítások, valamint a légkondicionáló és a légcserélő rendszerek fertőtlenítésének előírt rendszerességgel történő elvégzését.
 • Étkezéshez kizárólag egyéni vagy egyszeri használatú eszközöket szabad használni.
 • Biztosítani kell a fertőtlenítő folyékony szappan és a kézfertőtlenítő szer rendelkezésre állását.
 • Az ajtókat nyitva, megtámasztva kell tartani, csökkentve a kézzel érintések számát.
 • A zárt terű helyiségek (iroda, váróterem stb.) rendszeres szellőztetéséről gondoskodni kell.

A járványveszély csökkentése érdekében minden tekintetben törekedni kell a személyes kontaktusok számának minimalizálására. Ennek érdekében elrendelésre került, hogy a különféle értekezletek és megbeszélések megtartására személyes megjelenést nem igénylő módon (skype-, videó- vagy telefonkonferencia formájában) kerüljön sor! (Személyes megjelenés mellett csak rendkívül indokolt esetben, akkor tartható megbeszélés, ha az elektronikus formában eredményesen nem valósítható meg. Ilyen esetben a megbeszélés csak az ehhez szükséges legrövidebb időtartamra, az egyéb járványügyi előírások [1,5 méter védőtávolság, létszámkorlát stb.] betartásával szervezhető meg, melyen az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszk viselése kötelező.)

A munkavállalók munkáltató általi - bármely okból történő - személyes jelenlétű meghallgatására csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor, egyébként a meghallgatás írásbeli nyilatkozattétel formájában, vagy online értekezlet útján történik.

II. Az „Otthoni munkavégzés” szabályozása

A 47/2017. (V. 19. MÁV-START Ért. 27.) VIG sz. utasítás szabályaitól eltérően a munkáltató lehetővé teszi, hogy az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén a munkavállalók feladataikat „Otthoni munkavégzés” (Home office) keretében lássák el.

„Otthoni munkavégzés” keretében akkor engedélyezhető a munkavégzés, ha:

 • 1. a munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok „Otthoni munkavégzés” keretében teljes vagy legalább jelentős mértékben elláthatóak,
 • 2. az „Otthoni munkavégzés”-hez szükséges informatikai és technikai feltételek rendelkezésre állnak, valamint
 • 3. a munkavállaló nyilatkozik arról, hogy vállalja az „Otthoni munkavégzést”.

Az otthoni munkavégzést a munkáltatói jogkörgyakorló időbeli korlátozás nélkül engedélyezheti.

Minden munkáltatói jogkörgyakorló köteles azonban az otthoni munkavégzés mértékének meghatározása során különös figyelmet fordítani az irányításuk alá tartozó szervezeti egység feladatainak folyamatos, határidőben történő ellátására.

Az otthoni munkavégzés engedélyezése során méltányolható körülménynek kell tekinteni - különösen, de nem kizárólagosan - a 60. év feletti életkort, bármilyen krónikus betegséget, az idős vagy a beteg hozzátartozó azonos háztartásban való gondozását.

A munkavégzési helyen, illetve az otthoni munkavégzés keretében történő munkavégzést legalább hetente előre ütemezni szükséges és erről minden érintett munkavállalót írásban értesíteni kell.

A munkavállalók jelenlétéről és munkavégzésük helyéről pontos, naprakész nyilvántartást kell vezetni.

III. A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének engedélyezése

1. Gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének engedélyezése

A KSz 65. §-a, valamint a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésének szabályozásáról szóló 71/2019. (XII. 19. MÁV-START Ért. 47.) sz. vezérigazgatói utasítás (továbbiakban: Munkába járás utasítás) 4.3. pontja alapján a költségtérítésre jogosult munkavállalókon túlmenően, az alábbiak szerint is lehetséges a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének elszámolása, 2020. december 11. napjáig, az alábbi feltételekkel:

A költségtérítés mértéke bruttó 15 Ft/km, amennyiben a munkavállaló lakóhelye / tartózkodási helye és munkavégzési helye eltérő település közigazgatási területén van.

A költségtérítésre – kérelmük alapján – az alábbi munkavállalók lehetnek jogosultak:

 • jelen rendelkezés külön mellékletében foglalt munkakörökbe tartozó munkavállalók,
 • a krónikus megbetegedésben érintett munkavállalók,
 • a 60. életévüket betöltött munkavállalók és
 • akiknek ez különös méltánylást érdemlő személyi és családi körülményeikre tekintettel indokolt.

Amennyiben a munkavállalónak gépjármű költségtérítés került engedélyezésre, úgy a munkavállaló az általa költségtérítésre megjelölt szolgálata során köteles gépjárművel munkába járni.

Egy gépjárműben egy munkavállaló tartózkodhat, ezzel biztosítva a jogszabályban előírt 1,5 méter távolság megtartását.

Nem állapítható meg költségtérítés annak, aki a munkáját otthoni munkavégzés keretében látja el.

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre való jogosultság azon munkavállalók esetében, akiknek bölcsődei ellátást igénybe vevő, vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van:

A korábban e jogcímen megállapított költségtérítésre való jogosultság továbbra is, változatlanul megilleti a munkavállalót, ameddig a munkavállaló lakóhelye (tartózkodási helye) és egy másik település közigazgatási területén lévő munkavégzési helye között változatlanul és ténylegesen munkába jár.

Ennek megfelelően otthoni munkavégzés esetében a költségtérítés nem biztosítható, a munkába járás hiányára tekintettel.

3. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés ellenőrzése

A rendelkezés szerint megállapított költségtérítés esetén a munkáltatói jogkörgyakorló, vagy az általa megbízott személy a költségelszámolás érdekében ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.

A munkavállaló valamennyi szolgálata során köteles kitölteni a rendelkezés vonatkozó nyomtatványát, amely valódiságtartalmát a munkáltatói jogkörgyakorló (vagy az általa megbízott személy) a munkavégzés helyén ellenőrizheti. A rendelkezéshez tartozó adatkezelési tájékoztató megismerést valamennyi jogosult munkavállalónak biztosítani kell.

Ellenőrzés a költségtérítés jogosulatlan igénybevételének alapos gyanúja esetén lehetséges. Az ellenőrzés nem járhat az egyenlő bánásmód követelményének, illetve a munkavállaló személyiségi jogainak megsértésével.

A jogkörgyakorló az alábbi - saját mérlegelési körében választott – ellenőrzési módokat külön-külön vagy együttesen alkalmazhatja:

a) a nyomtatványon rögzített gépjármű forgalmi engedélyének, valamint a munkavállaló vezetői engedélyének bemutatásra történő elkérése,

b) a nyomtatványon rögzített gépjármű - a munkahelyen, illetve annak közvetlen környezetében való - parkolásának ellenőrzése.

A munkáltatói jogkörgyakorló (vagy az általa megbízott személy) az esetleges ellenőrzés megtörténtét a vonatkozó nyomtatvány aláírásával köteles igazolni.

4. Jogosulatlan igénybevétel

A KSz 74. §-a értelmében, amennyiben a munkavállaló a jelen költségtérítésre való jogosultsága tekintetében, vagy a költségelszámolás során valótlan nyilatkozatot tesz, és a jogosulatlan igénybevétel a munkáltató által megállapításra kerül, úgy vele szemben hátrányos jogkövetkezmény alkalmazható a költségtérítés egyidejű megvonása mellett.

Jogosulatlan igénybevételnek minősül különösen a tömegközlekedési eszköz, illetve vasúti közlekedés használata azon szolgálatok esetében, amelyre a munkavállaló egyidejűleg költségtérítésre vonatkozó igényt terjesztett elő.

5. Egyéb rendelkezések

A rendelkezésben nem szabályozott esetekben a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésének szabályozásáról szóló 71/2019. (XII. 19. MÁV-START Ért. 47.) sz. vezérigazgatói utasítás szerint kell eljárni.

IV. Munkavégzésről szóló igazolás kijárási tilalom idejére

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3.§-a alapján este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni, a jogszabály szerinti kivételektől eltekintve.

Ilyen kivételt határoz meg a 3.§ (2) bekezdés b) és c) pontja, amely alapján este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás munkavégzés céljából, illetve a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából.

A munkavégzéssel összefüggő körülményeket a Kormány hivatalos honlapján közzétett adattartalommal a munkáltatói jogkörgyakorló által kiállított okirattal kell igazolnia a munkavállalónak. Ezen célból a Humánerőforrás Igazgatóság által kiadott útmutatónak megfelelően kitöltött igazolásokat kell használni. Megfelelő tartalmú okirat hiányában a munkavállaló jogszerűen nem hagyhatja el a lakóhelyét, mivel az a kijárási tilalom megszegésének, ezáltal szabálysértésnek minősülne.