Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Összecsapta a MÁV-Start a jövő évtől bevezetni kívánt teljesítményösztönző rendszerét


Szakszervezetünk véleményezte a Munkáltató által bevezetni tervezett teljesítményösztönző rendszer alapalapelveit, az ösztönző kifizetésének feltételeit, mértékét.

A munkáltató szakszervezeti véleményezésre kiküldött előterjesztése értelmében 

"az alábbiakban megjelölt öt munkaköri csoport esetén a többletkifizetés feltétele két célkitűzés egyidejű teljesítése. Az ösztönző kifizetés célja a folyamatos munkavállalói rendelkezésre állás biztosítása – ennek érdekében valamennyi munkaköri csoport esetében az 1. feltétel, hogy a munkavállaló munkahelyi rendelkezésre állása az adott időszakban a vezényelt munkaidő legalább 90%-át elérje (rendes szabadsággal együtt).
A vállalat méretéből fakadóan fokozatosan, először a Vasúti járműjavítónál (a 6-17MMK közötti munkakörökben, ha a produktivitási hatékonyság legalább 92%-ot eléri) és a Járműkonstrukció mérnöki csapatánál tervezi a Munkáltató (a munkakörhöz kapcsolódó egyéni célok meghatározása alapján), a szemléletformálással egybekötött teljesítményösztönző rendszert PILOT jelleggel, 2020. november, december hónapokra vonatkozóan, 60 000 Ft/fő összeggel, a munkáltatói jogkörgyakorlók célkitűzései és értékelései alapján.
A teljesítményösztönzőt a megjelölt két területen 2021. év január 01-től 120 000,-Ft/fő/év mértékkel, éves értékelés alapján tervezi a PILOT időszak eredményeinek figyelembevétel bevezetni a Munkáltató.
Ezen felül – 60 000Ft/fő összeggel – 2020. november 01-től további 3 munkaköri csoportban, előre definiált, a teljesítmény növelésére és magasszintű teljesítmény elérésére motiváló, munkakörcsoportonként azonos szempontrendszer szerinti, közös célok kerülnének kitűzésre, melyek a 2020 év november/decemberi tapasztalatainak kiértékelése, elemzése után 2021. évtől bevezetésre kerül, évi 2 alkalommal történő értékelés és kifizetés végrehajtásával.
Esetükben a 2. feltétel:
- Járműszereléssel összefüggő munkakörök (kivéve VJJ): telephelyenként az adott
időszakban ténylegesen kiadott járműmennyiség a tervhez képet elérje a 90%-ot.
- Mozdonyvezető, FLIRT-motorvonatvezető, motorvonat vezető munkakörök (kivéve
gyakornokok): kifizetésben részesülnek azon munkavállalók, akik adott időszakban
legalább egy menetrend szerinti személyszállítási vonatot továbbítanak, és akiknek az adott időszakban nem volt szolgálatképtelenséggel érintett vonata, illetve – amennyiben mégis, - akkor az adott időszakon belül a munkavállaló által leközlekedtetett többi vonat esetében, a Munkáltató nyilvántartása szerinti menetrendszerűség nem csökken 85% alá.
- Jegyvizsgáló munkakörcsoport és fedélzeti jegyellenőrök: A telephelyen állományban lévő munkavállalók által, adott időszakban teljesített bevétel azzal, hogy az egy szolgálatra jutó fajlagos bevétel szerint kialakult sorrendben a legtöbb árbevételt teljesített munkavállalóknak legfeljebb 80%-a részesül a kifizetésben,
Az ösztönző 2020. évi tervezett mértéke 60.000 Ft/fő, ami összességében 7 750 főt érint."

A VDSzSz Szolidaritás álláspontját Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke továbbította dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatója részére. Eszerint az első feltétel (dolgozói rendelkezésre állás) esetén kezdeményezzük, hogy a táppénzek közötti különbségtételt. Hangsúlyoztuk, hogy az üzemi balesetből és a gyermekápolásból következő munkából való kiesésért a munkavállalót nem érheti hátrány. Könnyen belátható, hogy a kisgyermekes munkavállaló a kitétel nélkül alapból helyzeti hátrányba kerül. Az első esetre (munkabaleset miatti kiesés) reméljük, a munkaadó is gondolt, csak nem akart a részletekkel vesződni vagy magától értetődőnek vélte...

Ugyanez áll azokra, akik választott tisztségviselők (üzemi tanács, munkavédelmi képviselő, szakszervezet)  az  idevonatkozó rendelkezések szerint munkaidő-kedvezményt vesznek igénybe. Továbbá azokat a munkavállalókat KSz 49 §-a alapján rendkívüli szabadságra illetve a 49/A. § 3. és 4. pontja alapján pótszabadságra jogosultakat arra készteti, hogy ezt a részükre jogosan járó plusz munkaidő-kedvezményt ne vegyék igénybe. Ha igénybe veszik a rendkívüli- vagy a pótszabadságot, csökken a rendelkezésre állás mértéke – különösen idős korban, amikor nagyobb a valószínűsége, hogy egészségi probléma miatt táppénzre kerülnek – ezáltal nem lesznek jogosultak a teljesítmény ösztönző elismerés kifizetésére. A rendelkezésre állás időtartamát csökkenti továbbá – a tervezet jelenlegi változata szerint – véleményünk szerint az egészségmegőrző programban való részvétel is.

Fentiekre tekintettel javasoltuk a rendelkezésre állás időtartamát a – rendes szabadságon túl – kiegészíteni az Mt. szerinti üzemi tanács tagot/megbízottat, munkavédelmi képviselőt, valamint szakszervezeti tisztségviselőt megillető munkaidő-kedvezményekkel, továbbá a munkabaleset miatti keresőképtelenség időtartamával, a KSz szerint járó rendkívüli és pótszabadság, illetve az egészségmegőrző program időtartamával kiegészíteni.

A második feltételnél már több a pontosításra szoruló részletszabály.

Járműszereléssel összefüggő munkakörök (kivéve VJJ): telephelyenként az adott időszakban ténylegesen kiadott járműmennyiség a tervhez képest elérje a 90 %-ot.

Ez két problémát vet fel: 

- Játék a tervvel: lehetséges olyan tervet készíteni, amit a munkavállalók hamegszakadnak se tudnak majd teljesíteni. (Itt nem feltétlen a szándékosságon van a hangsúly. A telephelyek teljesítményét befolyásolja ugyanis a dolgozói létszám/létszámhiány, az anyagellátás rugalmassága, alkatrészhiány, szakemberhiány stb.) 

-  másodszor, a telephelyenkénti járművek életkora, típusa és modernizálási foka erősen befolyásolja a rendelkezésre állást. (Könnyen belátható hogy egy FLIRT motorvonat kevesebb effektív karbantartást fog igényelni mint egy ősrégi 628-as Szergej, az elvárás pedig ugyanaz velük szemben: „fekvemaradás” nélkül tegye a dolgát.)

Korábban is megfogalmaztuk már, hogy a teljesítménymérés alkalmával vegye figyelembe a munkáltató a rendelkezésre álló alkatrész beszerelését adott időn belül, viszont a teljesítményt ne torzítsa az alkatrészre vagy szolgáltatásra várakozás ideje. Nyilván nem javítja egy adott telephely járműszerelői teljesítményét sem az évek óta a vágányokon álló, alkatrészre várakozó Uzsgyi-szerelvények sokasága. Viszont a munkavállalókon ebből semmi nem múlik. Ha volna alkatrész, üzemképes lehetne…

Munkáltató: „Mozdonyvezető, FLIRT-motorvonatvezető, motorvonat vezető munkakörök (kivéve gyakornokok): kifizetésben részesülnek azon munkavállalók, akik adott időszakban legalább egy menetrend szerinti személyszállítási vonatot továbbítanak, és akiknek az adott időszakban nem volt szolgálatképtelenséggel érintett vonata, illetve – amennyiben mégis, - akkor az adott időszakon belül a munkavállaló által leközlekedtetett többi vonat esetében, a Munkáltató nyilvántartása szerinti menetrendszerűség nem csökken 85 % alá.”

Nos, ez így gumi szabály. A szolgálatképtelenséget csak kivizsgálás után lehessen a mozdonyvezető terhére róni. Ez érdeke az első csoportnak is. A legritkább esetben a lovas hibája a fekve maradás, persze ha igen, akkor az valóban minősítheti a munkáját. A menetrendszerűség megtartása, növelése nemes cél, de annak esetleges nem teljesüléséről, és az azt kiváltó okokról végeláthatatlan viták lesznek.

Munkáltató: „Jegyvizsgáló munkakörcsoport és fedélzeti jegyellenőrök: a telephelyen állományban lévő munkavállalók által, adott időszakban teljesített bevétel azzal, hogy az egy szolgálatra jutó fajlagos bevétel szerint kialakult sorrendben a legtöbb árbevételt teljesített munkavállalóknak legfeljebb 80%-a részesül a kifizetésben.”

A jegyvizsgálói munkakörcsoportban dolgozók részéről érkezett jelzés, miszerint a teljesítmény elismerésének kifizetése ne kösse a munkáltató az árbevételhez.

Eddig is számos panasz érkezett a jegyvizsgálók vezénylésével kapcsolatosan, mivel mindig vannak olyan munkavállalók, akiknek „egyéni” szempontok szerint készül el munkaidő-beosztásuk, ezáltal olyan vonalakra és vonatokra vezénylik őket, ahol biztosan magasabb árbevételt – ezáltal jegyjutalékot – érhetnek el. A rendszer jelenlegi tervezete szerint ezek a munkavállalók nem csupán a magasabb jegyjutalékban részesülnek a szubjektív vezénylésnek köszönhetően, hanem még külön elismerik teljesítményüket, míg másoknak sok esetben esélye sincs, hogy magasabb árbevételt érjenek el.

Az előbbiekre való tekintettel javasoljuk, hogy a munkavállalók legalább 90%-a részesüljön kifizetésben.

Több munkakör kimaradt, akik ugyanúgy részt vesznek a közszolgáltatási feladatok ellátásában, a vasútvállalat külső megjelenítésében, a versenyképesség növelésében, a magasabb színvonal biztosításában, mint a munkáltatói tervezetben szereplő öt munkaköri csoport. Részünkről javasoltuk arra, hogy bővítse a munkáltató a személypénztárosi és kocsivizsgálói munkakörök.

A munkáltatói tervezet nem tartalmazza a pénztárosi munkakörcsalád munkaköreit, holott a MÁV-Start bevételeit nagyban befolyásolják az ebben a munkakörben foglalkoztatott munkavállalók. Az utasok a személypénztárosokkal találkoznak legelőször, ők azok, akik felvilágosítást adnak az utazással kapcsolatosan (útvonal-tervek, kedvezmények, stb.). A vidéki állomásokon nem csupán menetjegyet szolgáltatnak ki a pénztárosok, hanem menetrendi információkkal is szolgálnak az utasoknak. Interneten vagy telefonon főként a fiatalabb korosztály, és a nagyvárosokban élők váltják meg menetjegyeiket, azonban az idősebb korosztály – különösen a vidéken élők – még mindig szívesebben vásárolja meg menetjegyét a személypénztárosoktól.

Fentiekre tekintettel javasoltuk, hogy a pénztáros munkakörcsaládban dolgozók teljesítményét is ismerje el a munkáltató, és ez a munkakörcsalád is legyen a teljesítményösztönző rendszer részese.

A kocsivizsgálók munkaköre az elmúlt időszakban tovább bővült olyan feladatokkal, ami nem tartozik a klasszikus értelemben vett kocsivizsgálói feladatok közé (pl. most újult meg a MÁV-START Zrt. kocsitisztítási előírási utasítása), ezért és a fentiekben leírtak miatt kezdeményezzük, hogy a kocsivizsgáló munkakör is kerüljön az utasítás hatálya alá.

Tekintettel arra, hogy a 2021-től bevezetni tervezett teljesítményösztönző rendszer értékelése és a kifizetés az adott év folyamán két alkalommal történik, kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ha valaki az első félév során kap, vagy nem kap, akkor a második félévben automatikusan kap(hat), vagy nem kap(hat)?

Megítélésünk szerint a rendelkezés tervezet – a jelenlegi formájában - elnagyolt,  átgondolatlan és elkapkodott, bár kétségtelen, hogy próbál valamiféle új szemléletet megalapozni. A rendszert tovább működtetve a következő években, hibáinak kiküszöbölése, és az ösztönzésre fordítandó források növelése mellett egy valódi ösztönzővé fejlődhet.