Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Több lényeges ponton is sikerült javítanunk a MÁV-Start Együttműködési Megállapodásán


Javaslatainknak köszönhetően a tárgyalás során számos ponton javult a MÁV-Start Együttműködési Megállapodása a munkáltató eredeti tervezetéhez képest, ezeket gyűjtöttük most össze.

Javasoltuk az 1.1. pont kiegészítését annak érdekében, hogy ne csak a műszaki fejlesztések, hanem a vasúti személyszállítási közszolgáltatási megrendelések esetleges változásának létszámra gyakorolt hatásáról is készüljön elemzés, amennyiben ilyen igény felmerül. 

VÉGLEGES: A Munkáltató vállalja, hogy a műszaki fejlesztések és a vasúti személyszállítási közszolgáltatási megrendelések esetleges változásának jövőbeni létszámra gyakorolt hatásainak elemzését elvégzi és ezt az érdekképviseletek részére bemutatja. A létszámkiváltó hatással járó beruházások esetén az esetlegesen felszabaduló munkavállalók továbbfoglalkoztatásának lehetőségeiről intézkedési tervet dolgoz ki. Ennek kapcsán az aláíró szakszervezetek bármelyikének kérésére egyeztetést folytat. 

A 2.1. pont 5. francia bekezdésének kiegészítését javasoltuk, így a vállalaton belüli "szervezeti egységek" megfogalmazás "egyes szervezeti egységek" megfogalmazásra módosult:

VÉGLEGES: A Munkáltató a vállalaton belül az egyes szervezeti egységek területileg eltérő munkaerő-piaci környezetének kiegyenlítése érdekében munkásszállás biztosításával is növeli a munkavállalók mobilitását. 

2.3. pont, első francia bekezdésével kapcsolatban a munkáltató kinyilvánította, hogy magára nézve kötelezőnek tekinti a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésre irányuló megállapodás megkötésének felajánlását, amit minden esetben fel is fog ajánlani minden munkavállaló számára, aki

a MÁV-START Zrt-nél legalább 25 éven keresztül a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009 (IX. 18.)  Korm. rendeletnek a jelen megállapodás megkötésének napján hatályos szövege alapján annak hatálya alá tartozó munkakörben  (a továbbiakban: „hatósági orvosi vizsgálathoz kötött  munkakörben”) volt foglalkoztatva, és az egészségi állapotának munkavégzésből eredő megromlása miatt –a korhatár előtti ellátására való jogosultságának illetve az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultságának az elérése előtt 24 hónapon belül – munkaköre ellátására véglegesen alkalmatlanná vált (kivéve rokkantság), és számára más, megfelelő munkakör felajánlása nem lehetséges. 

2.4. Rekreációs intézkedések: A csoportszintű működésre is tekintettel kezdeményeztük, hogy a MÁV-os megállapodáshoz hasonlóan az alábbi szöveg a MÁV-Start-nál is kerüljön bele a megállapodásba: 
„A Felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató megvizsgálja és felajánlja az Egészségmegőrző programban való részvétel lehetőségét a még hátralévő ütem(ek) idejére és létszámkeretének terhére a 230 órát meghaladó mértékű rendkívüli munkavégzést teljesített munkavállalók részére. 

VÉGLEGES: A Munkáltató biztosítani kívánja továbbá a baleseti eseményben érintett, az esemény következtében lelki traumát elszenvedő vasúti járművezetőknek és a személyszállítási utazó munkakörökben foglalkoztatott munkavállalóknak, hogy az éves kapacitások terhére, határidőn túl, saját kérésükre, soron kívül igénybe vehessék - az utasításban foglalt feltételekkel - az Egészségmegőrző Programot. Ezeken felül, az éves szabad kapacitás terhére a Munkáltató biztosítani kívánja azon munkavállalók részére is a programban való részvételt, akik  230 órát meghaladó mértékű rendkívüli munkavégzést teljesítettek. 

Ezen kívül még javasoltuk az alábbit, ezek azonban csak jövőre kerülhetnek az Együttműködési megállapodásba, mivel a munkáltató az idei évre nem tervezett hozzá költséget:

"A Munkáltató a részvételt a jogosult munkavállaló 40 órára járó távolléti díjával támogatja akkor is, ha 40 óra távolléti díjjal fizetett távollétnek a rendes munkaidő terhére történő biztosítása foglalkoztatási okból egyébként nem lehetséges. Az előzőek szerint jogosult munkavállalót írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy vállalja-e a programban való részvételét.  Amennyiben az arra jogosultak száma meghaladná a hátralévő ütemek létszámkeretét, akkor a létszámkeret feletti munkavállalók ettől függetlenül jogosultak a 40 órára számított távolléti díjukra.” 

A tárgyalás során javasoltuk a 2.6 pont kiegészítését az alábbiakkal: 
A munkáltató az új és a potenciálisan új munkavállalók munkahelyi beilleszkedésének elősegítése céljából megvizsgálja mentori rendszer bevezetésének, illetve kiterjesztésének lehetőségét a diplomás pályakezdőkre, a nem diplomás pályakezdőkre, a duális képzés keretében a MÁV-START Zrt.-nél tevékenykedő tanulókra, és az ösztöndíjas tanulókra. 

VÉGLEGES: „A munkáltató az új és a potenciálisan új munkavállalók munkahelyi beilleszkedésének elősegítése céljából megvizsgálja a jelenlegi mentori rendszer kiterjesztésének és közös szabályozásának lehetőségét.”. 

3.2 pont első bekezdéseként javasoltuk átemelni az alábbi, aktualizált pontot a MÁV Zrt. Együttműködési Megállapodásából, ami szintén meg is történt.
„A MÁV-START Zrt. a jelen megállapodás hatálya alatt – a 2020. évre vonatkozóan megkötött bérmegállapodásban foglaltakon és a szükségessé vált belső strukturális változásokon túl – nem tervezi a foglalkoztatottak számának érdemi csökkentését.” 

VÉGLEGES: A MÁV-START Zrt. a jelen megállapodás hatálya alatt – a 2020. évre vonatkozóan megkötött bérmegállapodásban foglaltakon és a szükségessé vált belső strukturális változásokon túl – nem tervezi a foglalkoztatottak számának érdemi csökkentését. 

Emellett az új munkakör felajánlására vonatkozó kötelezettségvállalásnál nem tartjuk indokoltnak a „munkáltatót foglalkoztató szervezeti egység”-re való szűkítést, különösen, hogy az utána következő részben a felajánlandó munkakör eléggé egzakt módon behatárolt (utazási idő, egészségi alkalmasság, képzettségnek és végzettsének megfelelőség, elérhető alapbér). Ezért a „munkavállalót foglalkoztató szervezeti egység” kitétel törlését javasoltuk, amit szintén elfogadott a munkáltató.

VÉGLEGES: Munkáltató vállalja, hogy amennyiben - különösen műszaki fejlesztés, technológiaváltás, megrendelés-állomány csökkenés, az ügyviteli folyamatok átalakítása, hatékonyság-növelés következtében - foglalkoztatási gondok keletkeznének, a 3.1  pontban szereplő MÁV-csoporton belüli munkaerőmozgás támogatásán túl az érintett munkavállalók részére másik, méltányos továbbfoglalkoztatást jelentő munkakört ajánl fel, azaz a munkavállaló munkaviszonyát csak abban az esetben szünteti meg, ha nincs a képzettségének, végzettségének megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört nem vállalja el. 

Új, 4.7 pontként kértük felvenni a MÁV Együttműködési megállapodásába korábban ugyancsak bekerült alábbi szöveget: 

„4.7. Az aláíró felek kifejezik azon szándékukat, hogy amennyiben a Munkáltató foglalkoztatási helyzete a későbbiekben azt lehetővé teszi, közösen megvizsgálják a zavartalan vasúti közlekedést biztosító munkakörökben (KSz 8. melléklet) a napi teljes munkaidő mértékének [Mt. 92.§ (1) bekezdés szerinti napi 8 óra] az egészségi ártalom vagy veszély kizárásának érdekében [Mt. 205.§ (3) bekezdés] történő csökkentésének lehetőségét.” 

VÉGLEGES: 4.7. Az aláíró Felek kifejezik azon szándékukat, hogy amennyiben a Munkáltató foglalkoztatási helyzete a későbbiekben azt lehetővé teszi, közösen megvizsgálják a zavartalan vasúti közlekedést biztosító munkakörökben (KSz 8. melléklet) a napi teljes munkaidő mértékének [Mt. 92.§ (1) bekezdés szerinti napi 8 óra] az egészségi ártalom vagy veszély kizárásának érdekében [Mt. 205.§ (3) bekezdés] történő csökkentésének lehetőségét.