Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Véleményezte a VDSzSz Szolidaritás Kocsivizsgáló Tagozata az E.12. számú utasítás tervezetét


A pandémiás helyzet és a munkáltató korábbi ígérete ellenére mégis átfogó utasítás-módosítást kezdeményezett a MÁV-Start Zrt. Szakszervezetünk szakmai álláspontját mindig a szakmai tagozatok alakítják ki, ezúttal sem történt ez másképp. Szakszervezetünk Kocsivizsgáló Tagozatának álláspontját Dr. Gönczi Tamás, Startos társasági vezető ügyvivő összegezte dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatója részére.

A MÁV-START Zrt. vezetése részéről korábban olyan ígéretet kaptunk, hogy a COVID-19 vírus okozta járványra tekintettel nem kezdeményez átfogó utasítás módosítást, mindaddig, amíg nem lesznek megfelelő körülmények arra, hogy azt személyes megbeszélés keretében megvitassuk. Mégis ennek ellenére kezdeményezte a E.12-es utasítás átfogó módosítását, melyet hosszabb – mintegy fél éves – előkészítő munka előzött meg, az érdekképviseleteknek viszont csupán 15 nap áll rendelkezésre a véleményezésre, és az is a pandémiás időszakban, amikor a testületi ülések a korlátozások miatt ellehetetlenültek. Ennek megfelelően készítettük el véleményünket, a lehetőségeinkhez mérten részletezve. 

Amennyiben arra mód, és lehetőség nyílik, szeretnénk, ha hosszabb idő állna rendelkezésre annak érdekében, hogy a Tagozat testületi ülésen vitassa meg a szakmát szabályozó legfontosabb utasítást, illetve konzultáció keretében egyeztessen a munkáltatóval.

1. Általános rendelkezések 

1.3.1.A műszaki kocsiszolgálat feladatai

Hiányzik az üzletképesség fogalmának meghatározása.

1.3.2.A műszaki kocsiszolgálat szervezete

Tudomásunk szerint nincs műszaki kocsiszolgálati szervezet a vasút vállalatoknál.

1.3.4.Műszaki kocsivizsgálattal és kocsikezeléssel kapcsolatos feladatokat végrehajtó munkavállalók

Javasoljuk új pontként felvenni: 

- kocsivizsgáló csoportvezető több fős szolgálati helyeken.

1.4.1.Kocsivizsgálati szolgálati hely

Javasoljuk felvenni: 

A kocsivizsgálói körzethatárokat a vasúti vállalatok határozzák meg.

1.4.3.Vizsgálatot végzők felelőssége és kötelességei

„A kocsik vizsgálata során felmerülő kétes esetben felettes műszaki kocsiszolgálati munkavállaló döntését kell kikérni.”

Az utasítás nem határozza meg, hogy ki a felettes műszaki kocsiszolgálati munkavállaló.

1.4.3.1. Kocsivizsgáló kötelességei

A felsorolás nyolcadik pontjában a „jármű” szót javasoljuk kocsi szóra kicserélni:

a kocsik fűtési, hangosítási és távvezérlési kapcsolatainak szabályszerű összekapcsolását, valamint a járműkapcsolásokat a vontatójármű és a vonat első kocsija között a vasúttársaság szabályozása szerint elvégezni;

A felsorolás tizedik pontját a következők szerint javasoljuk módosítani:

vonatoknál a meghatározott jelzőeszközöket az ide vonatkozó, kapcsolódó utasítások szerint (F.2. utasítás) kezelni;
A felsorolás 22. pontját javasoljuk törölni, mivel az utasítás további része nem ismeri a kocsi bérbeadását.

A zárómondat szerint a motorkocsik, motorvonatok vizsgálata során feltárt meghibásodás esetén a mozdonyvezetőt minden esetben értesíteni kell. Azonban azt nem szabályozza az utasítás, hogy milyen módon, élő szóban vagy kimutathatóan.

Új pontként szabályozni szükséges a kocsivizsgáló csoportvezető feladatait a következők szerint.

részt vesz a kocsivizsgáló, munkatervében foglaltak végrehajtásában,
felügyeli a munkaterv és az egyéb technológiák végrehajtásnak szakmai helyességét, személyi és tárgyi feltételeit,
minden szolgálatban ellenőrzi a szolgálati helyre kiosztott szabályzatok, utasítások meglétét, felel azok naprakész állapotban tartásáért, a kiadott módosítások soron kívüli átvezetéséért,
rendszeres kapcsolatot tart a közvetlen szolgálati felettesével (műszaki művezető vagy számára kijelölt felettes vezető), az irányítói szolgálattal, és ha van a szolgálati helyen, akkor a TSZVK munkatársaival (a személyszállítási technológussal, a személyszállítási ügyeletessel, stb.) a társszolgálatok illetékeseivel és szükség szerint a megrendelőkkel, azok képviselőivel,
koordinálja a tervezet és az előre nem látható (operatív) feladatok végrehajtásának szükséges teendőit,
ellenőrzi a csoport tagjai által használt mérőeszközök, szerszámok, utasítások meglétét, azok rendeltetésszerű használatát,
vezeti a szolgálati hely nyilvántartásait (elektronikus, és papíralapú) az előírt adatszolgáltatások előkészítése érdekében,
kijelölt felettes vezetőnek jelentést tesz a szolgálat ellátása közbeni intézkedések megtételéről,
adatokat és információkat szolgáltat a szolgálati vezénylésekhez,
szükség szerint feladat- és létszám átcsoportosítást végez(het),
mozgáskorlátozott utazása esetén irányítja és biztosítja a hozzákapcsolódó feladatok ellátását a felügyelete alá tartozó szolgálati helyen,
felelős az egészség-, a baleset-, munka-, tűz- vagyonvédelmi-, valamint környezetvédelmi szabályok betartásáért/betartatásáért,
felügyeli a munkaterületen a rend és a tisztaság megtartását,
elvégzi a csoport tagjainak szolgálatra képes állapot ellenőrzését,
a szolgálat átadás-átvételt a hatályos előírások szerint elvégzi.

2.A kocsik vizsgálata

2.1.2.2. A vizsgálat helye és ideje

Az utolsó mondat szerint a vonat mozgatására vonatkozó utasítás addig nem adható, ameddig a kocsivizsgálat befejezését és eredményét a kocsivizsgálatot végző személy nem jelentette. Az utasítás nem szabályozza, hogy kinek és milyen módon történik ez.


2.1.2.3 Személyszállító vonatok vizsgálatának helye


„Ha egy személyszállító vonat szerelvénye az érkezés után elvégzett kocsivizsgálatot követően változatlan összeállítású marad és legfeljebb 24 óráig őrzött helyen tárolják, akkor a következő indulás előtti kocsivizsgálat elmaradhat és csak a fékpróbát kell megtartani." 

Ezen pont nem egyértelmű, mert a vonatnál teljes fékpróbát kell tartani. Azt pedig vonatvizsgálatnak kell megelőznie. Az „őrzött helyen való tárolás”, mint feltétel teljesülése ráadásul aggályos, mint az „őrzés” a gyakorlatban nem valósul meg kielégítően. Az őrzés jelenlegi tárgyi és személyi feltételei, színvonala mellett a kocsikhoz komoly akadályoztatás nélkül hozzáférhetnek illetéktelenek is.

2.1.6. Fékpróba

Új mondatként javasoljuk felvenni:

„A vonat vizsgálata és a fékpróba összevont megtartása tilos.”


2.2.1. Személyszállító vonatok üzembiztosági vizsgálatai 

A felsoroláshoz javasoljuk új pontként felvenni:

futtatásos vonatvizsgálat
Az F.2. számú utasítás meghatározza a vonatok fogadására és megfigyelésére kötelezett dolgozók körét. A vasút korszerűsítésével ezen munkakörök egy része vagy megszűnt, vagy adott szolgálati helyen már nincs ilyen munkakör. Az üzembiztonság érdekében javasoljuk, hogy legalább azon szolgálati helyeken, ahol kocsivizsgáló teljesít szolgálatot, kötelező legyen a futtatásos vonatvizsgálat.

A tehervonatoknál sem tartjuk az üzembiztonság szempontjából kielégítőnek és elfogadhatónak azt a megoldást, hogy a menetvonal tulajdonos döntse el, hogy megrendeli-e.

Új pontként javasoljuk felvenni:

2.2.4.1.5. Futtatásos vonatvizsgálat

Az állomásra behaladó vonatokat behaladás közben a kocsivizsgáló(k) kötelesek megfigyelni és bármely rendellenesség (szoruló fék, hőnfutás, alkatrésztörés, rakomány elcsúszás, lapos- felrakódott kerék, stb) észlelése esetén a vonat mielőbbi megállítása iránt azonnal intézkedni.

2.3. Közlekedő vonatok megfigyelése

Az első mondatba javasoljuk beilleszteni a kocsivizsgálót, a következők szerint:

„A vonat haladása közben a kocsivizsgáló, a vonatszemélyzet, ….”

4. A kocsik fűtése-hűtése, légjavítása, világítása és egyéb villamos berendezései

4.2.1.3. A villamos fővezeték energiaellátó rendszer feszültségmentesítésének kikapcsolásának igazolása

Harmadik bekezdés felsorolás első pontjában leírtak nem teljesítik a feszültségmentesítés lépéseit, amelyek szabály szerint a következők:

teljes leválasztás,
visszakapcsolás elleni biztosítás,
feszültség nélküli állapot ellenőrzése,
földelés és rövidre zárás,
a közeli, aktív részek elleni védelem biztosítása.

A visszakapcsolás megakadályozása az utasítás tervezetben leírtak szerint nem teljesül. Ezért javasoljuk felvenni ebbe a pontba, hogy a reteszkulcsot, vagy plakett kulcsot a mozdonyvezetőtőét el kell kérni.

Az utasítás 12. sz. mellékletébe javasoljuk felvenni kocsivizsgálati körzethatárok meghatározását.

A leírt véleményünkön túlmenően továbbra is fenntartjuk annak igényét, hogy személyes egyeztetésen legyen lehetőségünk a munkáltató képviselőivel megvitatni az E.12-es utasítás véleményezését.

Különösen sérelmezzük továbbá az egyes ’K’ vizsgálatokhoz kapcsolódó ciklusidők módosításának előzetes egyeztetés nélküli kezdeményezését annak tükrében, hogy ezzel kapcsolatban a tavalyi évben folytatott egyeztetések abbamaradtak, és a módosítás szándékát az érdekképviseletek felé nem jelezték. 

Jelezni kívánjuk, hogy a módosított új ciklusrendeket a közlekedésbiztonság szempontjából aggályosnak tartjuk. A korábbi ciklusidők meghatározása óta a gördülő állomány általános műszaki állapotában nemhogy ugrásszerű javulás nem következett be, hanem az állapotok fokozatosan romlottak, így az esetenként radikális ciklusidő növelések bevezetése a közlekedés biztonságának növelését nyilvánvalóan nem szolgálja. 

Emellett aggályosnak tartjuk az időegységben meghatározott ciklusokról a km alapú ciklusmeghatározásokra történő részleges áttérést, figyelemmel arra, hogy ezen megoldás számos kérdést, problémát vet fel. A teljesség igénye nélkül említésre érdemes e körben a futott km nyilvántartása, az ilyen nyilvántartáshoz való hozzáférés biztosítása pl. a kocsivizsgálók részére, a kocsik oldalán található felfestések, jelzések rendszerének átalakítása. Ezen kérdések átgondolt és megnyugtató rendezése nélkül álláspontunk szerint a ciklusok új típusú meghatározása komoly problémákat fog okozni a napi működésben, így annak végrehajtását javasoljuk a tárgyban folytatandó konzultáció eredményes lezárásáig felfüggeszteni.

A speciálisan a tehervonatok vizsgálatához (amit ugyan nem a MÁV-START Zrt. végez, de az utasítás módosítás szintén érinti)  kapcsolódó észrevételeinket – tekintettel arra, hogy annak véleményezése részünkről több, nem köztulajdonban álló vasúti társaság munkavállalóinak bevonásával történik -  egy külön levélben fogjuk megküldeni a jövő hét folyamán.