Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél: OV-határozat - 2008. 03. 26.


H A T Á R O Z A T

A VDSzSz Szolidaritás Országos Választmánya a mai napon áttekintette a szakszervezetünk által kezdeményezett kollektív munkaügyi vitában foglaltak teljesülését, és az alábbiakat állapította meg:

A 2008. januárjában a MÁV Zrt-nél, a MÁV-START Zrt-nél, a MÁV Gépészet Zrt-nél és a MÁV TRAKCIÓ Zrt-nél kezdeményezett kollektív munkaügyi vitában megfogalmazott – a MÁV Zrt., a MÁV START Zrt, a MÁV Gépészet Zrt., valamint a MÁV TRAKCIÓ Zrt-be kiszervezett munkavállalók tekintetében az un. 10 %-os kiszervezési pótlék, és a MÁV Cargo Zrt. eladásából származó bevételből a minden vasutas munkavállaló részére fizetendő 250.000.-Ft/fő juttatás – követelés vonatkozásában az eddigi egyeztetések eredménytelenül folytak annak ellenére, hogy szakszervezetünk a megállapodás érdekében többször is ajánlott kompromisszumot, melyre informálisan nem egy esetben kedvező választ kapott, mivel a kollektív munkaügyi vitában érintett gazdasági társaságok vezetése nem egy esetben megkereste szakszervezetünket az egyezség reményében.
A munkáltató ezidáig nem mozdult el álláspontjától, miszerint is hiába sztrájkolnak a vasutasok, sem a 10 %-os kiszervezési pótlékra, sem a nettó 250.000.-Ft-os egyszeri kifizetésre vonatkozó követelés nem teljesítendő. A sztrájk okozta gazdasági és morális kárt figyelmen kívül hagyják. Annak érdekében, hogy a sztrájkot megtörjék, nem riadtak vissza attól, hogy a vonatközlekedést szabályozó utasításokat megszegjék, veszélyeztetve ezáltal a vasúti közlekedés biztonságát. A MÁV vezetése nem átallott 5.000.-Ft „júdáspénzt” kifogásunk ellenére felajánlani és megfizetni a sztrájktörőknek.
A fentiek alapján az Országos Választmány alábbi határozatot hozta:
A MÁV Csoport vezetését a kialakult helyzetért való felelőssége okán elítéli.
A kollektív munkaügyi vitában megfogalmazott mindkét eredeti követelést bővítve a 38 mellékvonalon történő személyszállítás további fenntartására vonatkozó korábbi követelésével, valamint a pénzügyminiszter közelmúltban megemelt inflációs várakozása miatti várható reálkereset-csökkenés okán, a 2008. évi keresetnövekedés további 1,1 %-os emelésével kiegészítve szükségesnek tartja a sztrájk folytatását, mely időpontjainak és időtartamainak meghatározására a VDSzSz Szolidaritás Elnökségé hatalmazza fel.
Felhívja a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezetését, hogy a kollektív munkaügyi vitában megfogalmazott követelések teljesítésére olyan érdemi ajánlatot tegyen, mely elfogadása esetén a munkabéke helyreáll, ezáltal a sztrájk elkerülhető legyen!

Budapest, 2008. március 26.

Gelencsér László
VDSzSz Szolidaritás Országos Választmányának
ügyvezetője